Odwrotne obciążenie VAT w branży budowlanej od 2017 r.

Dodano dnia: 25.10.2016r.

Jedną z ważniejszych zmian, które mają wejść w życie w 2017 r. jest wprowadzenie odwróconego obciążenia podatkiem od towarów i usług (VAT) dla usług podwykonawców budowlanych. W projekcie Ministerstwa Finansów zaproponowano, aby odwrócony VAT (za płatność podatku odpowiada nabywca) obejmował również niektóre rodzaje usług budowlanych. Zaznaczyć należy, że mechanizm ten ma mieć zastosowanie w przypadku, gdy usługodawcy i usługobiorcy są podatnikami czynnymi VAT.

 

Mechanizm odwróconego obciążenia jest stosowanym w Unii Europejskiej instrumentem w walce z oszustwami, dopuszczonym dyrektywą 2006/112/WE z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej (Dz. Urz. UE L 347 z 11.12.2006, str. 1, z późn. zm.) zwanej dalej: „dyrektywą VAT”, co do zasady wobec zamkniętego katalogu transakcji (art. 199-199a dyrektywy VAT). Zakłada on przeniesienie obowiązku rozliczenia podatku z dostawcy na nabywcę, stanowi więc odstępstwo od generalnej zasady, że osobą zobowiązaną do zapłaty VAT jest podatnik dokonujący dostawy towarów lub świadczenia usług (w myśl art. 193 dyrektywy VAT).

Polska po raz pierwszy skorzystała z tego rozwiązania w odniesieniu do obrotu złomem oraz uprawnieniami do emisji do powietrza gazów cieplarnianych, wprowadzając je z dniem 1 kwietnia 2011 r. nowelizacją ustawy o VAT (vide: ustawa z dnia 18 marca 2011 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy - Prawo o miarach, Dz. U. Nr 64, poz. 332).

Ponadto z dniem 1 lipca 2011 r. do przepisów ustawy o VAT (vide: ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług, ustawy o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników oraz ustawy o transporcie drogowym, Dz. U. Nr 134, poz. 780) został wprowadzony załącznik nr 11, zawierający zamknięty katalog towarów objętych mechanizmem odwrotnego obciążenia, opisanych za pomocą nomenklatury PKWiU. Z dniem 1 października 2013 r. katalog ten uległ rozszerzeniu o dodatkowe towary z grupy tzw. złomu i niektórych innych odpadów, miedzi oraz o szeroką grupę wyrobów stalowych, w tym m.in. pręty stalowe, w odniesieniu do których zdiagnozowano największą skalę nadużyć (vide: ustawa z dnia 26 lipca 2013 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw, Dz. U. z 2013 r. poz. 1027).

Od 1 lipca 2015 r. rozszerzono i doprecyzowano przepisy w zakresie mechanizmu reverse charge, obejmując jego zakresem dodatkowe towary z grupy wyrobów stalowych, złota, metali nieżelaznych (aluminium, cynk, ołów, cyna, nikiel) oraz z kategorii elektroniki (komputery przenośne, telefony komórkowe, konsole do gier wideo) - lista tych towarów ujęta jest w treści załącznika nr 11 do ustawy o VAT (vide: ustawa z dnia 9 kwietnia 2015 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy - Prawo zamówień publicznych, Dz.U. poz. 605).

 

Zmiany od 1 stycznia 2017 r.

Projekt ustawy (z 22 września 2016 r.) o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw przewiduje objęcie zakresem mechanizmu odwróconego obciążenia również niektórych transakcji mających za przedmiot świadczenie usług budowlanych. Powodem, dla którego rozwiązanie takie jest wprowadzane do przepisów ustawy o VAT są nieprawidłowości zaobserwowane na tym rynku, w szczególności problem oszustw w zakresie podatku VAT (w tym również przy użyciu faktur, które nie odzwierciedlają rzeczywistych transakcji).

Ww. projekt przewiduje zmianę w art. 17 ust. 1 pkt 8 ustawy o VAT polegającą na objęciu przepisami w zakresie mechanizmu odwróconego obciążenia, oprócz usług w zakresie przenoszenia uprawnień do emisji gazów cieplarnianych, o których mowa w ustawie z dnia 12 czerwca 2015 r. o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych, dodatkowo niektórych usług związanych z rynkiem budowlanym - w celu zapewnienia większej skuteczności i uszczelnienia systemu VAT za pomocą tego instrumentu.

 

Zmiana w ustawie o VAT

do końca 2016 r.

Od 1 stycznia 2017 r.

w art. 17 w ust. 1 pkt 8 otrzymuje brzmienie:

Art. 17. 1. Podatnikami są również osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne:

 

8) nabywające usługi w zakresie przenoszenia uprawnień do emisji gazów cieplarnianych, o których mowa w ustawie z dnia 12 czerwca 2015 r. o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych (Dz. U. poz. 1223 oraz z 2016 r. poz. 266 i 542), jeżeli łącznie spełnione są następujące warunki:

a) usługodawcą jest podatnik, o którym mowa w art. 15, u którego sprzedaż nie jest zwolniona od podatku na podstawie art. 113 ust. 1 i 9,
b) usługobiorcą jest podatnik, o którym mowa w art. 15.

8) nabywające usługi wymienione w załączniku nr 14 do ustawy, jeżeli łącznie spełnione są następujące warunki:

a) usługodawcą jest podatnik, o którym mowa w art. 15, u którego sprzedaż nie jest zwolniona od podatku na podstawie art. 113 ust. 1 i 9,
b) usługobiorcą jest podatnik, o którym mowa w art. 15, zarejestrowany jako podatnik VAT czynny.

w art. 17 dodaje się ust. 1h

___

1h. W przypadku usług wymienionych w poz. 2-34 załącznika nr 14, przepis ust. 1 pkt 8 stosuje się, jeżeli usługodawca świadczy te usługi jako podwykonawca.

 

W celu uściślenia rodzaju usług objętych proponowaną zmianą, do ustawy dodano załącznik nr 14, w którym wymieniono poszczególne usługi budowlane, przewidując jednocześnie przeniesienie do niego ww. usług w zakresie przenoszenia uprawnień do emisji gazów cieplarnianych, które do tej pory były ujęte w treści zmienianego przepisu:

 

Poz.

Symbol PKWiU

Nazwa towaru (grupy towarów)

1

2

3

1

bez względu na symbol

PKWiU Usługi w zakresie przenoszenia uprawnień do emisji gazów cieplarnianych, o których mowa w ustawie z dnia 12 czerwca 2015 r. o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych (Dz.U. poz. 1223 oraz z 2016 r. poz. 266, 542, 1579 i 1948)

2

41.00.30.0

Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych (prace związane z budową nowych budynków, przebudową lub remontem istniejących budynków)

3

41.00.40.0

Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków niemieszkalnych (prace związane z budową nowych budynków, przebudową lub remontem istniejących budynków)

4

42.11.20.0

Roboty ogólnobudowlane związane z budową autostrad, dróg, ulic i innych dróg dla pojazdów i pieszych oraz budową pasów startowych

5

42.12.20.0

Roboty ogólnobudowlane związane z budową dróg szynowych i kolei podziemnej

6

42.13.20.0

Roboty ogólnobudowlane związane z budową mostów i tuneli

7

42.21.21.0

Roboty ogólnobudowlane związane z budową rurociągów przesyłowych

8

42.21.22.0

Roboty ogólnobudowlane związane z budową sieci rozdzielczych, włączając prace pomocnicze

9

42.21.23.0

Roboty ogólnobudowlane związane z budową systemów irygacyjnych (kanałów), magistrali i linii wodociągowych, obiektów do uzdatniania wody i oczyszczania ścieków oraz stacji pomp

10

42.21.24.0

Roboty związane z wierceniem studni i ujęć wodnych oraz instalowaniem zbiorników septycznych

11

42.22.21.0

Roboty ogólnobudowlane związane z budową przesyłowych linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych

12

42.22.22.0

Roboty ogólnobudowlane związane z budową rozdzielczych linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych

13

42.22.23.0

Roboty ogólnobudowlane związane z budową elektrowni

14

42.91.20.0

Roboty ogólnobudowlane związane z budową nabrzeży, portów, tam, śluz i związanych z nimi obiektów hydrotechnicznych

15

42.99.21.0

Roboty ogólnobudowlane związane z budową obiektów produkcyjnych i górniczych

16

42.99.22.0

Roboty ogólnobudowlane związane z budową stadionów i boisk sportowych

17

42.99.29.0

Roboty ogólnobudowlane związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane

18

43.11.10.0

Roboty związane z rozbiórką i burzeniem obiektów budowlanych

19

43.12.11.0

Roboty związane z przygotowaniem terenu pod budowę, z wyłączeniem robót ziemnych

20

43.12.12.0

Roboty ziemne: roboty związane z kopaniem rowów i wykopów oraz przemieszczaniem ziemi

21

43.13.10.0

Roboty związane z wykonywaniem wykopów i wierceń geologiczno-inżynierskich

22

43.21.10.1

Roboty związane z wykonywaniem instalacji elektrycznych służących bezpieczeństwu

23

43.21.10.2

Roboty związane z wykonywaniem pozostałych instalacji elektrycznych

24

43.22.11.0

Roboty związane z wykonywaniem instalacji wodno-kanalizacyjnych i odwadniających

25

43.22.12.0

Roboty związane z wykonywaniem instalacji cieplnych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych

26

43.22.20.0

Roboty związane z wykonywaniem instalacji gazowych

27

43.29.11.0

Roboty związane z zakładaniem izolacji

28

43.29.12.0

Roboty związane z zakładaniem ogrodzeń

29

43.29.19.0

Pozostałe roboty instalacyjne, gdzie indziej niesklasyfikowane

30

43.31.10.0

Roboty tynkarskie

31

43.32.10.0

Roboty instalacyjne stolarki budowlanej

32

43.33.10.0

Roboty związane z wykładaniem posadzek i oblicowywaniem ścian

33

43.33.21.0

Roboty związane z wykładaniem podłóg i ścian lastryko, marmurem, granitem lub łupkiem

34

43.33.29.0

Pozostałe roboty związane z wykładaniem podłóg i ścian (włączając tapetowanie), gdzie indziej niesklasyfikowane

35

43.34.10.0

Roboty malarskie

36

43.34.20.0

Roboty szklarskie

37

43.39.11.0

Roboty związane z wykonywaniem elementów dekoracyjnych

38

43.39.19.0

Roboty związane z wykonywaniem pozostałych wykończeniowych robót budowlanych, gdzie indziej niesklasyfikowanych

39

43.91.11.0

Roboty związane z wykonywaniem konstrukcji dachowych

40

43.91.19.0

Roboty związane z wykonywaniem pozostałych prac dekarskich

41

43.99.10.0

Roboty związane z zakładaniem izolacji przeciwwilgociowych i wodochronnych

42

43.99.20.0

Roboty związane z montowaniem i demontowaniem rusztowań

43

43.99.30.0

Roboty związane z fundamentowaniem, włączając wbijanie pali

44

43.99.40.0

Roboty betoniarskie

45

43.99.50.0

Roboty związane ze wznoszeniem konstrukcji stalowych

46

43.99.60.0

Roboty związane ze wznoszeniem konstrukcji z cegieł i kamienia

47

43.99.70.0

Roboty związane z montażem i wznoszeniem konstrukcji z elementów prefabrykowanych

48

43.99.90.0

Roboty związane z wykonywaniem pozostałych specjalistycznych robót budowlanych, gdzie indziej niesklasyfikowanych

 

Podkreślić należy, że w art. 17 ust. 1 pkt 8 ustawy o VAT zaproponowano ograniczenie stosowania mechanizmu reverse charge do przypadków, gdy usługobiorca jest podatnikiem VAT czynnym. Zastosowanie takiego rozwiązania, a więc stosowanie odwróconego obciążenia wyłącznie w sytuacji, gdy dostawca towarów/usługodawca oraz nabywca towarów/usługobiorca są podatnikami VAT czynnymi, zdaniem projektodawców, nie ogranicza skuteczności tego mechanizmu.

Ponadto w projekcie ustawy wskazano, że usługi wymienione w poz. 2-34 załącznika nr 14 (a więc usługi budowlane) będą objęte odwrotnym obciążeniem, jeżeli usługodawca świadczy te usługi jako podwykonawca.

 

Przepisy przejściowe

Zgodnie z projektem nowelizacji ustawy o VAT, nowe brzmienie przepisu art. 17 ust. 1 pkt 8 będzie stosowało się do usług wymienionych w poz. 2-34 załącznika nr 14 (tj. usług budowlanych), które będą wykonane dopiero od 1 stycznia 2017 r. Oznacza to, że podatek VAT od usług budowlanych wykonanych przed 2017 r., będzie rozliczany na zasadach ogólnych.

Dodajmy, że w celu ustalenia momentu wykonania usług będzie stosować art. 19a ust. 2 i 3 ustawy o VAT, a mianowicie:

  • w odniesieniu do przyjmowanych częściowo usług, usługę uznaje się również za wykonaną, w przypadku wykonania części usługi, dla której to części określono zapłatę (ust. 2);
  • usługę, dla której w związku z jej świadczeniem ustalane są następujące po sobie terminy płatności lub rozliczeń, uznaje się za wykonaną z upływem każdego okresu, do którego odnoszą się te płatności lub rozliczenia, do momentu zakończenia świadczenia tej usługi. Usługę świadczoną w sposób ciągły przez okres dłuższy niż rok, dla której w związku z jej świadczeniem w danym roku nie upływają terminy płatności lub rozliczeń, uznaje się za wykonaną z upływem każdego roku podatkowego, do momentu zakończenia świadczenia tej usługi (ust. 3).

Zdaniem ekspertów

Wątpliwości co do rozszerzenia mechanizmu również na usługi budowlane mają eksperci Konfederacji Lewiatan, którzy odnieśli się do tej sprawy w opinii przygotowanej w ramach konsultacji społecznych.

„Nasze wątpliwości rodzą komplikacje związane z wydzieleniem takich usług, np. w przypadkach gdy usługi te są elementem składowym większego projektu (np. budowy pod klucz elektrowni lub innych instalacji przemysłowych), zwłaszcza w przypadku projektów długoterminowych, lub gdy są częścią świadczenia złożonego. Wskazane jest zatem wyłączenie stosowania projektowanych przepisów dla umów już obowiązujących, tj. usług wykonywanych na dzień wejścia w życie tego przepisów” – wskazują eksperci Lewiatana.

Zdaniem ekspertów, problemy dotyczyć będą także najmu maszyn budowlanych, ponieważ można je wynajmować na dłuższy okres w ramach jednej umowy/ceny, a korzystanie z nich przy usługach może wpływać na kwestię zasad opodatkowania usług najmu takich maszyn. Organizacja apeluje o precyzyjne określenie przypadków, gdy zastosowanie mieć powinno odwrócone obciążenie podatkiem.

Na podstawie materiałów sejmowych
Janina Orzechowska

źródło:http://www.podatki.biz/artykuly/podatki-2017-odwrotne-obciazenie-vat-w-branzy-budowlanej_34_33054.htm