JPK - Jednolity Plik Kontrolny dla małych i średnich przedsiębiorstw od 01.01.2017r.

Dodano dnia: 25.02.2017r.

Jednolity plik kontrolny (JPK) o którym ostatnio dość głośno to jeden z kolejnych obowiązków nakładanych na przedsiębiorców. Wielu zastanawia się czy obowiązuje wszystkich czy tylko duże firmy i czego tak naprawdę dotyczy?

 

Czym jest Jednolity Plik Kontrolny i czego dotyczy?

 

Jednolity plik kontrolny to nic innego jak zbiór danych ułożonych w określonej odgórnie strukturze i kolejności zaciągniętych z programów informatycznych służących do prowadzenia księgowości. Czyli jest to dodatkowa ewidencja prowadzona w formie elektronicznej spajająca dane wg określonych struktur:

 • ewidencje zakupu i sprzedaży VAT – JPK_VAT

 • podatkowa księga przychodów i rozchodów – JPK_PKPIR

 • ewidencja przychodów – JPK_EWP

 • faktury sprzedaży VAT – JPK_FA

 • wyciąg bankowy – JPK_WB

 • magazyn – JPK_MAG.

 

Czy jednolity plik kontrolny należy przesyłać do urzędu skarbowego co miesiąc czy raz na jakiś czas? Odpowiedź na to pytanie zależy od tego, o której strukturze mówimy.

 

Ewidencje zakupu i sprzedaży VAT – JPK_VAT (Jednolity Plik Kontrolny)

Bezwzględny obowiązek spoczywający na przedsiębiorcach dotyczący comiesięcznego wysyłania Jednolitego pliku kontrolnego dotyczy wyłącznie struktury o nazwie:

 • ewidencje zakupu i sprzedaży VAT – JPK_VAT.

Oznacza to, że na koniec każdego miesiąca konieczne będzie generowanie jednego pliku xml - ewidencji zaciągającej i zestawiającej w jednym miejscu dane z:

 

Czyli jednolity plik kontrolny nie polega na tym żeby do deklaracji wysyłanej do urzędu dołączyć po prostu rejestr sprzedaży i rejestr zakupów. Jest bardziej skomplikowany techniczne bowiem powoduje konieczność stworzenia odpowiednio zbudowanego technicznie pliku, jaki następnie będzie mógł zostać elektronicznie przesłany do urzędu skarbowego.

 

Ważne!

Jednolity plik kontrolny nie będzie składany w wersji papierowej a wyłącznie w elektronicznej!

 

Pozostałe ewidencje w formacie JPK

Poza ewidencją zakupu i sprzedaży VAT wymienione zostały inne struktury dotyczące Księgi przychodów i rozchodów, Ewidencji przychodów, Faktur sprzedaży, Magazynu czy Wyciągów bankowych.

 

Kogo obowiązuje Jednolity Plik Kontrolny i od kiedy?

Jednolity plik kontrolny obowiązywać będzie wszystkich przedsiębiorców którzy korzystając z programów komputerowych do prowadzenia księgowości podatkowej (czy to pudełkowych, czy systemów księgowości online czy prowadzących rozliczenia w plikach excel), z tym że obowiązki dla każdej grupy zostały rozłożone w czasie.

 

Obowiązkowa wysyłka rejestrów VAT w formacje JPK

Obowiązek comiesięcznego wysyłania ewidencji zakupu i sprzedaży VAT do urzędu obowiązuje od:

 • 1 lipca 2016r. – duże podmioty

 • 1 stycznia 2017r. – małe i średnie podmioty

 • 1 stycznia 2018r. – mikro przedsiębiorców.

 

Przedsiębiorca

MIKRO

MAŁY

ŚREDNI

DUŻY

Roczna średnia liczba pracowników**

od 0 do 9,99*

od 10 do 49,99*

od 50 do 249,99*

powyżej 250

Obroty (netto)**

do 2 mln EURO

do 10 mln EURO

do 50 mln EURO

powyżej 50 mln EURO

* w przeliczeniu średniorocznie na etaty stąd liczba może być ułamkowa

** w co najmniej jednym z dwóch ostatnich lat obrotowych

 

W sytuacji gdy w jednym roku średnioroczne zatrudnienie jest niższe niż 10, a w kolejnym roku jest wyższe przedsiębiorca może zostać uznany za mikroprzedsiębiorcę jeśli w pierwszym roku nie przekracza jednego z ww. parametrów finansowych. Jeśli w jednym roku zostanie przekroczony jedem współczynnik - zatrudnienie lub parametry finansowe - nie powoduje to utraty statusu mikroprzedsiębiorcy.

Aby dokonać prawidłowej klasyfikacji należy wyjaśnić pojęcie średniorocznego zatrudnienia używanego dla celów JPK:

 • określa się je w przeliczeniu na pełne etaty (tj. 40 godzin w przeciętnie pięciodniowym tygodniu; ułamkowe części podlegają sumowaniu);

 • nie dotyczy zleceniobiorców ani samozatrudnionych;

 • może być różnie liczone bowiem przepisy nie wskazują jednej wybranej metodyki w tym zakresie.

 

Zwykle aby określić średnioroczne zatrudnienie ustalić należy na początek jak wygląda średniomiesięczne zatrudnienie (dla konkretnych miesięcy) a następnie zsumować i podzielić przez 12 czyli liczbę miesięcy w roku. Średniomiesięczne zatrudnienie liczyć możemy poprzez sumę stanów zatrudnienia z każdego dnia miesiąca dzieloną na liczbę dni w miesiącu.

Drugim pojęciem dla celów odpowiedniej kwalifikacji przedsiębiorcy jest obrót pod którego pojęciem rozumie się roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz operacji finansowych.

 

Obowiązek prowadzenia pozostałych ewidencji w formacie JPK na wypadek kontroli

 

Jednolity plik kontrolny i jego obowiązek prowadzenia dla Faktur sprzedaży, KPiR, Ewidencji przychodów oraz udostępniania ich na wypadek kontroli skarbowej lub prowadzenia czynności sprawdzających obowiązuje od:  

 • od 1 lipca 2016r. – duże podmioty

 • od 1 lipca 2018r. – mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa.

Do tego czasu przedsiębiorcy mogą już przetwarzać dane na struktury ale nie mają takiego obligatoryjnego obowiązku.

źródło: https://poradnik.wfirma.pl/-jednolity-plik-kontrolny