Aktualności podatkowe

Kwoty wolne od zajęć komorniczych w 2017 r.

Zgodnie z art. 833 kodeksu postępowania cywilnego egzekucja z wynagrodzeń, rent i emerytur odbywa się na zasadach określonych w Kodeksie pracy i innych przepisów odrębnych. Poniższe omówienie dotyczy w szczególności egzekucji należności innych niż świadczenia alimentacyjne np. zadłużenia związane ze spłatą kredytu lub zadłużenia podatkowe.   Wynagrodzenie ze stosunku pracy   Zgodnie z art. 87 kodeksu pracy z wynagrodzenia za pracę – po odliczeniu składek na ubezpieczenia społeczne oraz zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych – podlegają potrąceniu należności ustalone na mocy tytułów wykonawczych. Na podstawie art. 871 k.p. przy egzekwowaniu tych należności wolna od potrąceń jest kwota wynagrodzenia za pracę w wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę, przysługującego pracownikom zatrudnionym w pełnym wymiarze czasu pracy, po odliczeniu składek na ubezpieczenia społeczne oraz zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych. To znaczy, że komornik musi pozostawić do dyspozycji dłużnika kwotę 1459 zł. Jest to kwota netto wyliczona na podstawie minimalnego wynagrodzenia brutto obowiązującego w roku 2017, czyli 2000 zł brutto. Powyżej określona jest dolna granica potrąceń – komornik nie może pozostawić dłużnikowi mniej niż 1459 zł. Art. 87 § 3 wyznacza  górną granicę. Według tego przepisu komornik nie może zabrać więcej niż połowę wynagrodzenia, zaś w przypadku świadczeń alimentacyjnych nie może zabrać więcej niż 60% wynagrodzenia. Jeżeli pracownik jest zatrudniony w niepełnym wymiarze czasu pracy, powyższe kwoty określone ulegają zmniejszeniu proporcjonalnie do wymiaru czasu pracy.   Emerytura i renta   Zgodnie z art. 139 ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych z emerytury i renty - po odliczeniu składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz zaliczki i innych należności z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych – podlegają potrąceniu należności ustalone na mocy tytułów wykonawczych. Na podstawie art. 141 powyższej ustawy, emerytury i renty są wolne od egzekucji z należności innych niż alimentacyjne wraz z kosztami i opłatami egzekucyjnymi, do wysokości 50% kwoty najniższej emerytury lub renty. W roku 2017 r. minimalna emerytura lub renta wynosi 1000 zł, czyli kwota wolna od zajęcia będzie wynosić 500 zł. W związku z nowelizacją omawianej ustawy w dniu 1 lipca 2017 r. w życie wchodzi przepis zmieniający powyższą zasadę. Od 1 lipca bieżącego roku wolna od egzekucji komorniczej jest kwota stanowiąca 75% najniższej emerytury, czyli 750 zł. źródło:http://www.infor.pl/prawo/sprawy-urzedowe/egzekucja-komornicza/752802,Kwoty-wolne-od-zajec-komornika-sa-wyzsze-w-2017-r.html
więcej

JPK - Jednolity Plik Kontrolny dla małych i średnich przedsiębiorstw od 01.01.2017r.

Jednolity plik kontrolny (JPK) o którym ostatnio dość głośno to jeden z kolejnych obowiązków nakładanych na przedsiębiorców. Wielu zastanawia się czy obowiązuje wszystkich czy tylko duże firmy i czego tak naprawdę dotyczy?   Czym jest Jednolity Plik Kontrolny i czego dotyczy?   Jednolity plik kontrolny to nic innego jak zbiór danych ułożonych w określonej odgórnie strukturze i kolejności zaciągniętych z programów informatycznych służących do prowadzenia księgowości. Czyli jest to dodatkowa ewidencja prowadzona w formie elektronicznej spajająca dane wg określonych struktur: ewidencje zakupu i sprzedaży VAT – JPK_VAT podatkowa księga przychodów i rozchodów – JPK_PKPIR ewidencja przychodów – JPK_EWP faktury sprzedaży VAT – JPK_FA wyciąg bankowy – JPK_WB magazyn – JPK_MAG.   Czy jednolity plik kontrolny należy przesyłać do urzędu skarbowego co miesiąc czy raz na jakiś czas? Odpowiedź na to pytanie zależy od tego, o której strukturze mówimy.   Ewidencje zakupu i sprzedaży VAT – JPK_VAT (Jednolity Plik Kontrolny) Bezwzględny obowiązek spoczywający na przedsiębiorcach dotyczący comiesięcznego wysyłania Jednolitego pliku kontrolnego dotyczy wyłącznie struktury o nazwie: ewidencje zakupu i sprzedaży VAT – JPK_VAT. Oznacza to, że na koniec każdego miesiąca konieczne będzie generowanie jednego pliku xml - ewidencji zaciągającej i zestawiającej w jednym miejscu dane z: rejestru zakupów VAT rejestru sprzedaży VAT deklaracji VAT.   Czyli jednolity plik kontrolny nie polega na tym żeby do deklaracji wysyłanej do urzędu dołączyć po prostu rejestr sprzedaży i rejestr zakupów. Jest bardziej skomplikowany techniczne bowiem powoduje konieczność stworzenia odpowiednio zbudowanego technicznie pliku, jaki następnie będzie mógł zostać elektronicznie przesłany do urzędu skarbowego.   Ważne! Jednolity plik kontrolny nie będzie składany w wersji papierowej a wyłącznie w elektronicznej!   Pozostałe ewidencje w formacie JPK Poza ewidencją zakupu i sprzedaży VAT wymienione zostały inne struktury dotyczące Księgi przychodów i rozchodów, Ewidencji przychodów, Faktur sprzedaży, Magazynu czy Wyciągów bankowych.   Kogo obowiązuje Jednolity Plik Kontrolny i od kiedy? Jednolity plik kontrolny obowiązywać będzie wszystkich przedsiębiorców którzy korzystając z programów komputerowych do prowadzenia księgowości podatkowej (czy to pudełkowych, czy systemów księgowości online czy prowadzących rozliczenia w plikach excel), z tym że obowiązki dla każdej grupy zostały rozłożone w czasie.   Obowiązkowa wysyłka rejestrów VAT w formacje JPK Obowiązek comiesięcznego wysyłania ewidencji zakupu i sprzedaży VAT do urzędu obowiązuje od: 1 lipca 2016r. – duże podmioty 1 stycznia 2017r. – małe i średnie podmioty 1 stycznia 2018r. – mikro przedsiębiorców.   Przedsiębiorca MIKRO MAŁY ŚREDNI DUŻY Roczna średnia liczba pracowników** od 0 do 9,99* od 10 do 49,99* od 50 do 249,99* powyżej 250 Obroty (netto)** do 2 mln EURO do 10 mln EURO do 50 mln EURO powyżej 50 mln EURO * w przeliczeniu średniorocznie na etaty stąd liczba może być ułamkowa ** w co najmniej jednym z dwóch ostatnich lat obrotowych   W sytuacji gdy w jednym roku średnioroczne zatrudnienie jest niższe niż 10, a w kolejnym roku jest wyższe przedsiębiorca może zostać uznany za mikroprzedsiębiorcę jeśli w pierwszym roku nie przekracza jednego z ww. parametrów finansowych. Jeśli w jednym roku zostanie przekroczony jedem współczynnik - zatrudnienie lub parametry finansowe - nie powoduje to utraty statusu mikroprzedsiębiorcy. Aby dokonać prawidłowej klasyfikacji należy wyjaśnić pojęcie średniorocznego zatrudnienia używanego dla celów JPK: określa się je w przeliczeniu na pełne etaty (tj. 40 godzin w przeciętnie pięciodniowym tygodniu; ułamkowe części podlegają sumowaniu); nie dotyczy zleceniobiorców ani samozatrudnionych; może być różnie liczone bowiem przepisy nie wskazują jednej wybranej metodyki w tym zakresie.   Zwykle aby określić średnioroczne zatrudnienie ustalić należy na początek jak wygląda średniomiesięczne zatrudnienie (dla konkretnych miesięcy) a następnie zsumować i podzielić przez 12 czyli liczbę miesięcy w roku. Średniomiesięczne zatrudnienie liczyć możemy poprzez sumę stanów zatrudnienia z każdego dnia miesiąca dzieloną na liczbę dni w miesiącu. Drugim pojęciem dla celów odpowiedniej kwalifikacji przedsiębiorcy jest obrót pod którego pojęciem rozumie się roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz operacji finansowych.   Obowiązek prowadzenia pozostałych ewidencji w formacie JPK na wypadek kontroli   Jednolity plik kontrolny i jego obowiązek prowadzenia dla Faktur sprzedaży, KPiR, Ewidencji przychodów oraz udostępniania ich na wypadek kontroli skarbowej lub prowadzenia czynności sprawdzających obowiązuje od:   od 1 lipca 2016r. – duże podmioty od 1 lipca 2018r. – mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa. Do tego czasu przedsiębiorcy mogą już przetwarzać dane na struktury ale nie mają takiego obligatoryjnego obowiązku. źródło: https://poradnik.wfirma.pl/-jednolity-plik-kontrolny  
więcej

Nowa ulga dla firm: Jednorazowa amortyzacja do 100 tys. zł

Ministerstwo Rozwoju zwiększa limit jednorazowej amortyzacji z obecnych 3,5 tys. zł do wysokości aż 100 tys. zł rocznie. Oszczędności dla pojedynczej firmy mogą sięgnąć nawet 18 tys. zł.   W obecnym stanie prawnym jednorazowa amortyzacja środków trwałych jest możliwa w przypadku, gdy wartość początkowa środka trwałego nie przekracza kwoty 3,5 tys. zł. Środki trwałe o większej wartości początkowej, co do zasady nie mogą być amortyzowane jednorazowo, lecz podlegają amortyzacji rozłożonej na kilka lat. Wskutek tego, wydatek poniesiony na zakup droższych maszyn lub urządzeń jeszcze przez długi czas od zakupu nie znajduje odzwierciedlenia w kosztach uzyskania przychodów. Sytuacja w tym zakresie ma się zmienić jeszcze w tym roku. Ministerstwo Rozwoju zapowiedziało bowiem zmiany które doprowadzą do zwiększenia limitu jednorazowej amortyzacji aż do 100 tys. zł rocznie. Nowy limit ma mieć zastosowanie do wszystkich środków trwałych nabytych od dnia 1 stycznia 2017 roku.       Zgodnie z projektem ustawy, każda firma (w tym jednoosobowa działalność gospodarcza) w ciągu każdego roku będzie mogła dokonać jednorazowych odpisów amortyzacyjnych o wartości nawet 100 tys. zł. Tak wysoki jednorazowy odpis amortyzacyjny będzie jednak możliwy tylko wtedy gdy łączna wartość środków trwałych zakupionych w danym roku wyniesie co najmniej 10 tys. zł. Odpowiednie zmiany w przepisach zostaną wprowadzone zarówno w ustawie o PIT, jak i w ustawie o CIT. Skorzystanie z wyższego limitu jednorazowej amortyzacji nie będzie wiązało się z koniecznością spełnienia żadnych dodatkowych wymogów. Zmiany mają dotyczyć wszystkich firm, niezależnie od wielkości i osiąganych dochodów. Do tej pory szybsza amortyzacja środka trwałego o większej wartości możliwa była jedynie na podstawie przepisów o pomocy de minimis. Możliwość skorzystania z tej procedury skierowana była jednak do ograniczonego kręgu podmiotów. Ponadto, uzyskanie zaświadczenia o skorzystaniu z pomocy de minimis wiązało się z koniecznością przedkładania wielu dokumentów w Urzędzie Skarbowym. Wykorzystanie jednorazowej amortyzacji w ramach pomocy de minimis skutkowało również zmniejszeniem późniejszych możliwości firmy w zakresie uzyskania niektórych środków unijnych. Nowe rozwiązanie, w przeciwieństwie do procedury de minimis, ma być powszechne, tzn. ma mieć zastosowanie do każdej firmy i ma być stosowane z mocy ustawy, bez konieczności spełniania dodatkowych formalności. Oba rozwiązania posiadają jednak element wspólny. W obu przypadkach jednorazowa amortyzacja nie może być bowiem stosowana w odniesieniu do nieruchomości oraz środków transportu. W praktyce nowa ulga inwestycyjna znajdzie więc zastosowanie głównie przy zakupie maszyn i urządzeń. Według szacunków ministerstwa, z nowej ulgi skorzysta w ciągu roku ok. 150 tys. firm. Wykorzystanie limitu jednorazowej amortyzacji pozwoli zaoszczędzić pojedynczej firmie nawet 18 tys. zł rocznie. Projekt ustawy przewiduje, iż nowe przepisy, niezależnie od chwili wejścia w życie, będą miały zastosowanie do środków trwałych nabytych od dnia 1 stycznia 2017 roku. Projekt ustawy dostępny jest tutaj.  źródło: http://zus.pox.pl/pit/nowa-ulga-dla-firm-jednorazowa-amortyzacja-do-100-tys-zl.htm
więcej

Limit dot. opodatkowania ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych od 01.01.2017r.

W ustawie o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne zmienia się limit przychodów, którego nieprzekroczenie w poprzednim roku jest warunkiem korzystania z opodatkowania w formie ryczałtu przychodów z działalności gospodarczej. Obecnie limit ten wynosi 150.000 euro. Od 2017 roku limit zostanie podwyższony do równowartości 250.000 euro dla podatników, którzy w roku poprzedzającym rok podatkowy uzyskali przychody z tej działalności, prowadzonej wyłącznie samodzielnie, w wysokości nieprzekraczającej 250.000 euro, lub uzyskali przychody wyłącznie z działalności prowadzonej w formie spółki, a suma przychodów wspólników spółki z tej działalności nie przekroczyła kwoty 250 000 euro, Ten wyższy limit dotyczył będzie także podatników, którzy w roku poprzedzającym rok podatkowy prowadzili działalność samodzielnie lub w formie spółki, z której przychody były opodatkowane wyłącznie w formie karty podatkowej, lub za część roku były opodatkowane w formie karty podatkowej i za część roku na ogólnych zasadach, a łączne przychody w roku poprzedzającym rok podatkowy nie przekroczyły kwoty 250 000 euro. W tych przypadkach przychody opodatkowane w formie karty podatkowej obliczane są wyłącznie na podstawie wystawionych faktur lub rachunków. Ponadto nowelizacja ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne uzupełnia przepisy dotyczące obliczania ryczałtu po wznowieniu działalności gospodarczej w związku z zawieszeniem działalności gospodarczej w celu sprawowania opieki nad dzieckiem na okres dłuższy niż podstawowy okres zawieszenia.   źródło: http://www.podatki.abc.com.pl/czytaj/-/artykul/od-1-stycznia-2017-roku-wazna-zmiana-limitow-podatkowych?utm_source=facebook.com&utm_medium=social&utm_campaign=artykul&utm_term=od-1-stycznia-2017-roku-wazna-zmiana-limitow-podatkowych&utm_content=Jestem-ksiegowa
więcej

Dofinansowanie z PFRON do wynagrodzeń osób niepełnosprawnych

Pracodawcy zatrudniającemu osoby niepełnosprawne przysługuje ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON) miesięczne dofinansowanie do wynagrodzenia pracownika niepełnosprawnego, o ile pracownik ten został ujęty w ewidencji zatrudnionych osób niepełnosprawnych prowadzonej przez PFRON. Pracodawca może uzyskać dofinansowanie do wynagrodzenia osób niepełnosprawnych zatrudnionych na umowę o pracę, a w przypadku pracodawcy prowadzącego zakład pracy chronionej, także osób niepełnosprawnych wykonujących pracę nakładczą - jeżeli ich wynagrodzenie zostało ustalone co najmniej w wysokości najniższego wynagrodzenia - w stosunku do wykonawców, dla których praca nakładcza stanowi jedyne źródło utrzymania, połowy najniższego wynagrodzenia - w stosunku do pozostałych wykonawców, będących osobami niepełnosprawnymi, w rozumieniu ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych (po wcześniejszym przedstawieniu przez te osoby orzeczenia o stopniu niepełnosprawności). PODMIOTY UPRAWNIONE DO OTRZYMANIA POMOCY  Pracodawcy zatrudniający mniej niż 25 osób w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy,  Pracodawcy zatrudniający co najmniej 25 pracowników w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy, osiągający wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych ogółem w wysokości co najmniej 6 %,  Pracodawcy prowadzący zakład pracy chronionej. Do liczby pracowników nie wlicza się osób niepełnosprawnych przebywających na urlopach bezpłatnych oraz osób niebędących osobami niepełnosprawnymi zatrudnionych:  na podstawie umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego;  przebywających na urlopie rodzicielskim,  przebywających na urlopach wychowawczych;  nieświadczących pracy w związku z odbywaniem służby wojskowej albo służby zastępczej;  będących uczestnikami Ochotniczych Hufców Pracy;  nieświadczących pracy w związku z uzyskaniem świadczenia rehabilitacyjnego;  przebywających na urlopach bezpłatnych, których obowiązek udzielenia określają odrębne ustawy. WYSOKOŚĆ DOFINANSOWANIA  1800 zł - w przypadku osób niepełnosprawnych zaliczonych do znacznego stopnia niepełnosprawności;  1125 zł - w przypadku osób niepełnosprawnych zaliczonych do umiarkowanego stopnia niepełnosprawności;  450 zł - w przypadku osób niepełnosprawnych zaliczonych do lekkiego stopnia niepełnosprawności. Kwoty, o których mowa wyżej, zwiększa się o 600 zł w przypadku osób niepełnosprawnych, w odniesieniu do których orzeczono chorobę psychiczną, upośledzenie umysłowe, całościowe zaburzenia rozwojowe lub epilepsję oraz niewidomych. Kwota miesięcznego dofinansowania nie może przekroczyć 90% faktycznie i terminowo poniesionych miesięcznych kosztów płacy, a w przypadku pracodawcy wykonującego działalność gospodarczą, w rozumieniu przepisów o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej 75% tych kosztów. Przez koszty płacy rozumie się wynagrodzenie brutto oraz finansowane przez pracodawcę obowiązkowe składki na ubezpieczenia emerytalne, rentowe i wypadkowe naliczone od tego wynagrodzenia i obowiązkowe składki na Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych. Funkcjonujący system wsparcia zatrudnienia osób niepełnosprawnych w formie dofinansowania do wynagrodzenia pracowników niepełnosprawnych uznaje koszty płacy  jako całość i nie ma możliwości wnioskowania o dofinansowanie jedynie do części tych kosztów. Jeżeli zatrudnienie nowych pracowników niepełnosprawnych w danym miesiącu u pracodawcy wykonującego działalność gospodarczą nie powoduje u tego pracodawcy wzrostu netto zatrudnienia ogółem, miesięczne dofinansowanie na nowo zatrudnionego pracownika niepełnosprawnego nie przysługuje, jeżeli jego zatrudnienie nastąpiło w wyniku rozwiązania umowy o pracę z innym pracownikiem, chyba że umowa o pracę uległa rozwiązaniu:  z przyczyn określonych w art. 52 § 1 pkt 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy;  za wypowiedzeniem złożonym przez pracownika;  na mocy porozumienia stron;  wskutek przejścia pracownika na rentę z tytułu niezdolności do pracy;  z upływem czasu, na który została zawarta;  z dniem ukończenia pracy, dla której wykonania była zawarta. Jeżeli nie są spełnione warunki, o których mowa wyżej, miesięczne dofinansowanie na nowo zatrudnionego pracownika niepełnosprawnego przysługuje w przypadku gdy jego miejsce pracy powstało w wyniku:  wygaśnięcia umowy o pracę;  zmniejszenia wymiaru czasu pracy pracownika - na jego wniosek. Wzrost netto zatrudnienia ogółem oraz wzrost netto zatrudnienia pracowników niepełnosprawnych ustala się w stosunku do odpowiednio przeciętnego zatrudnienia ogółem i przeciętnego zatrudnienia osób niepełnosprawnych w okresie poprzedzających 12 miesięcy. Obowiązek wykazywania wzrostu netto zatrudnienia ogółem nie dotyczy pracodawcy ubiegającego się o dofinansowanie do wynagrodzenia pracownika, którego niepełnosprawność powstała w trakcie zatrudnienia.  Miesięczne dofinansowanie do wynagrodzenia pracowników znajdujących się w takiej sytuacji przysługuje za okresy począwszy od lipca 2016 r. Wysokość dofinansowania ustala się proporcjonalnie do wymiaru czasu pracy pracownika. W przypadku gdy osoba niepełnosprawna jest zatrudniona u więcej niż jednego pracodawcy w wymiarze czasu pracy:  nieprzekraczającym ogółem pełnego wymiaru czasu pracy, miesięczne dofinansowanie przyznaje się na tę osobę pracodawcom, u których jest ona zatrudniona, w wysokości proporcjonalnej do wymiaru czasu pracy tej osoby,  przekraczającym ogółem pełny wymiar czasu pracy, miesięczne dofinansowanie przyznaje się na tę osobę w wysokości nieprzekraczającej kwoty miesięcznego dofinansowania przyznawanego na osobę zatrudnioną w pełnym wymiarze czasu pracy. Miesięczne dofinansowanie w wysokości proporcjonalnej do wymiaru czasu pracy tej osoby w pierwszej kolejności przyznaje się pracodawcy, który wcześniej zatrudnił tę osobę. Miesięczne dofinansowanie nie przysługuje pracodawcy: posiadającemu zaległości w zobowiązaniach wobec PFRON przekraczających ogółem kwoty 100 zł, zatrudniającemu co najmniej 25 pracowników w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy i nieosiągającemu wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych w wysokości co najmniej 6 %, do wynagrodzenia pracowników zaliczonych do umiarkowanego lub lekkiego stopnia niepełnosprawności, którzy mają ustalone prawo do emerytury;  jeżeli wynagrodzenie pracownika niepełnosprawnego nie zostało przekazane na jego rachunek bankowy lub rachunek w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej albo na adres zamieszkania tego pracownika, za pośrednictwem osób prawnych prowadzących działalność w zakresie doręczania kwot pieniężnych; jeżeli wynagrodzenie zostało wypłacone po dniu złożenia wniosku o wypłatę miesięcznego dofinansowania; jeżeli miesięczne koszty płacy zostały poniesione przez pracodawcę z uchybieniem terminów, wynikających z odrębnych przepisów, przekraczającym 14 dni; jeżeli środki na wynagrodzenie pochodzą ze środków publicznych, chyba że pracodawca sfinansował wynagrodzenie pracownika:  ze środków publicznych z prowadzonej działalności, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 5,  z dochodów publicznych, o których mowa w art. 5 ust. 2 pkt 3 - ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r. poz. 885, z późn. zm.). Jeżeli pracodawca posiada zaległości w zobowiązaniach wobec Funduszu przekraczające ogółem kwotę 100 złotych lub do czasu zwrotu wypłaconego niesłusznie dofinansowania stwierdzonego w postępowaniu kontrolnym Prezes Zarządu Funduszu wydaje decyzję o wstrzymaniu miesięcznego dofinansowania do czasu uregulowania zaległości przez pracodawcę. Decyzja podlega wykonaniu z dniem wydania. Prezes Zarządu Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych wydaje decyzję o odmowie wypłaty miesięcznego dofinansowania za okres wskazany w decyzji w przypadku: nieuregulowania przez pracodawcę zaległości wobec Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych do dnia 31 stycznia roku następującego po roku, za który pracodawcy przysługuje miesięczne dofinansowanie, gdy o pomoc wnioskuje pracodawca: znajdujący się w trudnej sytuacji ekonomicznej według kryteriów określonych w przepisach prawa Unii Europejskiej dotyczących udzielania pomocy publicznej; na którym ciąży obowiązek zwrotu pomocy, wynikający z wcześniejszych decyzji Komisji Europejskiej, uznających pomoc za niezgodną z prawem oraz ze wspólnym rynkiem; jeżeli udzielenie pomocy w formie miesięcznego dofinansowania do wynagrodzenia skutkowałoby przekroczeniem kwoty 10 mln euro rocznej pomocy na zatrudnienie pracowników niepełnosprawnych u tego pracodawcy. nieprzekazania wynagrodzenia pracownika niepełnosprawnego na jego rachunek bankowy lub rachunek w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej albo na adres zamieszkania tego pracownika, za pośrednictwem osób prawnych prowadzących działalność w zakresie doręczania kwot pieniężnych; poniesienia przez pracodawcę miesięcznych kosztów płacy z uchybieniem terminów, wynikających z odrębnych przepisów, przekraczającym 14 dni. UWAGA!Dofinansowanie stanowiące pomoc publiczną jest udzielane zgodnie z rozporządzeniem Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającym niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. Urz. UE L 187 z 26.06.2014, str. 1), w zakresie dotyczącym pomocy w formie subsydiowania wynagrodzeń na zatrudnianie pracowników niepełnosprawnych. źródło: http://www.niepelnosprawni.gov.pl/art,17,dofinansowanie-do-wynagrodzen-osob-niepelnosprawnych
więcej

Nowy limit dla transakcji gotówkowych od 01.01.2017r.

Zmiany w Podatkowej Księdze Przychodów i Rozchodów związane są z uchwaloną wcześniej nowelizacją ustawy o swobodzie działalności gospodarczej. Przypomnijmy, iż ustawa ta w art.22 określa maksymalną wartość płatności, jaka może zostać uregulowana w formie gotówkowej. W obecnym stanie prawnym, jednorazowa transakcja może zostać rozliczona gotówkowo, pod warunkiem, że jej wartość nie przekracza kwoty 15 tys. EUR. Od stycznia 2017 roku limit ten zostanie obniżony ponad 4-krotnie, tj. do wartości 15 tys. PLN. Oznacza to, że wszystkie transakcje powyżej tej wartości, będą musiały być rozliczane za pośrednictwem rachunku bankowego. Wraz z obniżeniem limitu transakcji gotówkowych wprowadzono również zmiany do ustawy o PIT. Zgodne z nowymi przepisami, do kosztów uzyskania przychodów nie będzie można zaliczyć części kosztu powyżej 15 tys. zł, w przypadku gdy płatność go dotycząca została dokonana bez pośrednictwa rachunku bankowego.   Wprowadzenie nowego wyłączenia z kosztów uzyskania przychodów wymusiło również zmiany w Podatkowej Księdze Przychodów i Rozchodów. Nowe rozporządzenie w sprawie PKPiR poszerza zatem katalog dowodów księgowych, na podstawie których można dokonać zmniejszenia kosztów lub zwiększenia przychodów w związku nieprawidłowo dokonaną płatnością. Zmiany przełożyły się też na sposób dokonywania spisu z natury. Szczegółowa treść zmian w wprowadzonych do PKPiR dostępna jest tutaj. źródło: http://zus.pox.pl/pit/zmiany-w-podatkowej-ksiedze-przychodow-i-rozchodow-w-2017-roku.htm
więcej

Nowy limit dla obowiązku prowadzenia pełnej księgowości od 01.01.2017r.

Od stycznia 2017 roku poszerzony został krąg podmiotów zwolnionych z prowadzenia pełnej księgowości i tym samym uprawnionych do prowadzenia PKPiR. W obecnym stanie prawnym, do prowadzenia pełnej księgowości zobowiązane są wszystkie podmioty, których roczne przychody przekraczają 1,2 mln EUR. Od stycznia 2017 roku limit ten zostanie podwyższony do 2 mln EUR. źródło: http://zus.pox.pl/pit/zmiany-w-podatkowej-ksiedze-przychodow-i-rozchodow-w-2017-roku.htm
więcej

Kwota wolna od podatku wyższa już od 2017r.

Nagły zwrot akcji w sprawie kwoty wolnej od podatku. Rząd wycofuje się z wcześniejszych zapowiedzi dotyczących pozostawienia kwoty wolnej na dotychczasowym poziomie. Kwota wolna wzrośnie ponad dwukrotnie i to już od 2017 roku. Problem w tym, że nie wszyscy będą mogli z niej skorzystać...   Dziś w nocy Senat niespodziewanie przegłosował poprawki do nowelizacji ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Jeszcze kilka dni temu, zgodnie z oficjalnym stanowiskiem rządu, kwota wolna od podatku w 2017 roku miała pozostać na niezmienionym poziomie 3091 zł. Po przegłosowaniu senackich poprawek, kwota wolna już od stycznia wzrośnie jednak do kwoty 6600 zł. Ta zmiana nie obejmie jednak wszystkich podatników. Wysokość kwoty wolnej zależeć będzie bowiem od poziomu osiąganych dochodów. W jaki sposób doszło do tych niespodziewanych zmian? Przypomnijmy, że cała sprawa zaczęła się od wyroku Trybunału Konstytucyjnego, który orzekł, iż obecna skala podatkowa jest niezgodna z Konstytucją w zakresie, w jakim nie przewiduje kwoty wolnej od podatku w wysokości odpowiadającej co najmniej kwocie minimum egzystencjalnego, tj. w kwocie ok. 6600 zł. (szczegóły wyroku dostępne są tutaj).    Jednocześnie Trybunał orzekł, iż przepis podatkowy ustanawiający obecną skalą podatkową traci moc z dniem 30 listopada 2016 roku. Tym samym, Parlament zobowiązany został do uchwalenia nowych przepisów, zgodnie z którymi dochody w wysokości minimum egzystencjalnego nie podlegałyby opodatkowaniu. Rząd zapowiedział jednak, iż w 2017 roku kwota wolna nie ulegnie podwyższeniu (pisaliśmy o tym tutaj). Jednocześnie, w połowie listopada Sejm przegłosował przepisy wprowadzające na 2017 rok nową kwotę wolną od podatku. Ta "nowa" kwota wolna ustalona została jednak na poziomie identycznym, jak w latach poprzednich (tę sytuację opisywaliśmy tutaj). Pozostawienie kwoty wolnej na poziomie 3091 zł powodowało jednak, iż przepis ten wciąż pozostawał niekonstytucyjny. Ustawa przegłosowana w Sejmie trafiła do Senatu. Wszystko wskazywało na to, iż Senat przyjmie ustawę bez poprawek, jednak... wszystko odwróciło się na kilka godzin przed głosowaniem. Wówczas to senator PiS Grzegorz Bierecki zgłosił szereg poprawek, zgodnie z którymi kwota wolna od podatku ma wzrosnąć ponad dwukrotnie - do wysokości 6600 zł. Kilka minut po północy Senat ustawę przegłosował. Kilkanaście godzin później senackie poprawki zatwierdził Sejm i jeszcze dziś ustawa ma trafić do podpisu Prezydenta. Wszystko wskazuje więc na to, że przyjęta w błyskawicznym trybie nowa ustawa zostanie opublikowana w Dzienniku Ustaw jeszcze 30 listopada i tym samym uczyni zadość wymaganiom Trybunału Konstytucyjnego. Jak w szczegółach ma wyglądać nowa kwota wolna? Nie jest to z pewnością kwota wolna, jaką znaliśmy od lat. I nie chodzi tu tylko o zmianę jej wysokości. Do tej pory, wszyscy podatnicy, rozliczający się według skali podatkowej, mogli bowiem uwzględnić tę samą kwotą wolną od podatku. Od ośmiu lat była ona niezmienna i wynosiła 3091 zł. Od 2017 roku jednak kwota wolna nie będzie wartością stałą. Zgodnie z nowymi przepisami, wysokość kwoty wolnej uzależniona będzie bowiem od wysokości osiąganego dochodu. A konkretnie - od wysokości podstawy opodatkowania (która jest przychodem pomniejszonym m.in. o składki na ubezpieczenie społeczne). Najwięcej zyskają osoby osiągające dochody niższe od wysokości minimum egzystencjalnego (do którego to minimum odnosi się wyrok Trybunału). Dochody do wysokości 6600 zł rocznie będą bowiem objęte kwotą wolną w wysokości 6600 zł. Oznacza to, że osoby takie w ogóle nie zapłacą podatku. Jest to więc wypełnienie wymogu zawartego w wyroku Trybunału. Drugi przedział dochodów określony w ustawie zawiera się pomiędzy 6600 zł a 11000 zł rocznie. Dla osób z takimi dochodami kwota wolna będzie zawierać się w przedziale pomiędzy 3091 zł a 6600 zł. Wraz ze wzrostem dochodu, kwota wolna będzie proporcjonalnie spadać, aż do osiągnięcia wartości 3091 zł dla dochodu równego 11000 zł. Konkretną wartość kwoty wolnej wyliczymy ze specjalnego wzoru zawartego w ustawie (jej treść dostępna jest tutaj).    Trzeci przedział dochodów zawiera się pomiędzy 11000 zł a 85528 zł. Dla podatników osiągających takie dochody, nic się zmieni. W tym przedziale bowiem kwota wolna będzie stała i wynosić będzie dokładnie tyle samo co dotychczas, czyli 3091 zł. Poważne zmiany czekają za to osoby zarabiające więcej niż 85528 zł. Czwarty przedział dochodów ustalony został pomiędzy 85528 zł a 127000 zł. Takie dochody powodować będą stopniowy spadek przysługującej kwoty wolnej - aż do wartości zerowej przy kwocie dochodów w wysokości 127 tys. zł. Dla dochodów wyższych od 127 tys. zł kwota wolna osiągnie wartość stałą równą 0 zł. Innymi słowy - podatnicy osiągający najwyższe dochody w ogóle nie będą mogli skorzystać z kwoty wolnej od podatku. W tym miejscu warto wspomnieć, iż wartości liczbowe, którymi się tu posługujemy (a które zostały wyjęte wprost z tekstu ustawy) odnoszą się po podstawy opodatkowania. Jest to wartość przychodu pomniejszona o wszelkie odliczenia (w tym m.in. składki na ubezpieczenie społeczne). Nie jest to zatem wartość tożsama z przychodem brutto. W przybliżeniu można przyjąć, iż podstawa opodatkowania w wysokości 85 tys. zł odpowiada przychodowi brutto w wysokości ok. 100 tys. zł, zaś podstawa opodatkowania w wysokości 127 tys. zł przekłada się na przychód brutto o wartości ok. 146 tys. zł. Kwoty wolnej od podatku pozbawieni zostaną zatem dopiero te osoby, których zarobki brutto są wyższe od 146 tys. zł. Pełen tekst ustawy, zawierający nową skalę podatkową znajduje się tutaj. Według danych przekazanych przez Ministerstwo Finansów, na zmianie przepisów zyska 3,5 mln osób o najniższych dochodach. Takie osoby skorzystają z wyższej kwoty wolnej i w konsekwencji zapłacą niższe podatki. W przypadku 19 mln osób sytuacja nie zmieni się, gdyż ich kwota wolna pozostanie na dotychczasowym poziomie. Niższą kwotę wolną zastosuje 450 tysięcy osób. Całkowita rezygnacja z kwoty wolnej czeka zaś kolejne 250 tysięcy osób. Ministerstwo Finansów szacuje, iż w wyniku zmiany przepisów dochody budżetu państwa z tytułu PIT spadną o 1 mld zł. Oznacza to, że łączne obciążenia podatkiem dochodowym w skali kraju ulegną de facto obniżeniu.  źródło: http://zus.pox.pl/pit/kwota-wolna-od-podatku-dwa-razy-wyzsza-juz-od-2017-roku.htm
więcej

Składki ZUS: od 2018r. będzie jeden przelew zamiast czterech

Już wkrótce każdy przedsiębiorca otrzyma od ZUS swój indywidualny numer rachunku bankowego. Wszystkie dotychczasowe składki wpłacane będą jednym przelewem na jeden unikalny rachunek.     Przypomnijmy, iż osoby prowadzące działalność gospodarczą zobowiązane są obecnie do opłacania kilku rodzajów składek: składki na ubezpieczenie społeczne (składka emerytalna, rentowa, chorobowa i wypadkowa), składka na ubezpieczenie zdrowotne, składka na Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych oraz składka na Fundusz Emerytur Pomostowych. W obecnym stanie prawnym, każda z wymienionych powyżej grup składek jest wpłacana na oddzielne rachunki bankowe. Każdy przedsiębiorca dokonuje zatem co miesiąc aż trzech, a w przypadku niektórych firm, aż czterech oddzielnych przelewów do ZUS. Jednocześnie, w ramach danej składki, ZUS udostępnia wszystkim płatnikom ten sam numer rachunku. Oznacza to, że dwa miliony przedsiębiorców wpłaca np. składkę zdrowotną na to samo zbiorcze konto bankowe.    Taki stan rzeczy pociąga za sobą potrzebę dokładnej identyfikacji osób dokonujących wpłat i w konsekwencji konieczność podawania wielu szczegółowych danych, zarówno w deklaracjach rozliczeniowych (ZUS DRA), jak i w samym formularzu przelewu bankowego. Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej zapowiedziało uproszczenie tych rozliczeń. Zgodnie z nowelizacją ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych, od stycznia 2018 roku wprowadzone zostaną indywidualne rachunki bankowe dla wszystkich płatników składek. Oznacza to, że każdy przedsiębiorca otrzyma od ZUS swój własny numer rachunku bankowego. Rachunek taki będzie unikalny i przypisany tylko do jednego konkretnego płatnika. Wpłata dokonana na taki rachunek będzie jednoznacznie identyfikowała płatnika, w związku z czym przelewy nie będą musiały zawierać dodatkowych identyfikatorów. Co istotne, nowe przepisy likwidują dotychczasową praktykę wysyłania kilku oddzielnych przelewów. Po wejściu nowych zasad w życie, każdy przedsiębiorca wykona tylko jeden zbiorczy przelew do ZUS. Pierwsze przelewy w nowym systemie wykonamy w styczniu 2018 roku. ZUS przekaże każdemu przedsiębiorcy jego indywidualny numer rachunku bankowego do końca 2017 roku.  źródło: http://zus.pox.pl/zus/skladki-zus-bedzie-jeden-przelew-zamiast-czterech.htm
więcej

Obowiązek składania deklaracji podatkowych wyłącznie w formie elektronicznej od 01.01.2017r. Likwidacja kwartalnych rozliczeń VAT-UE

  Od Nowego Roku znikną niektóre deklaracje podatkowe. W przypadku innych, zmienią się terminy ich składania. Jednocześnie firmy zostaną zobowiązane do składania wszystkich deklaracji w formie elektronicznej. Jedynie część przedsiębiorców może liczyć na roczny okres przejściowy.     Obszerna nowelizacja Ustawy o VAT, która ma wejść w życie od 1 stycznia 2017 roku, przewiduje m.in. zmiany w zakresie sposobu składania deklaracji podatkowych. Zgodnie z art. 99 znowelizowanej Ustawy: "Deklaracje, o których mowa w ust. 1-6, 8-9, składa się wyłącznie za pomocą środków komunikacji elektronicznej." Oznacza to, że od 1 stycznia 2017 roku osoby prowadzące działalność gospodarczą będą musiały zrezygnować z rozliczeń papierowych i zobowiązane zostaną do składania deklaracji wyłącznie przez Internet. Obowiązek ten dotyczy zarówno deklaracji VAT-7, VAT-7K i VAT-7D, jak i informacji podsumowujących VAT-UE.    Co istotne, wysyłka deklaracji w formie elektronicznej nie będzie wymagała użycia elektronicznego podpisu certyfikowanego. Do wysyłki wystarczy bowiem podpisanie deklaracji swoimi danymi (NIP, nazwisko, data urodzenia oraz kwota przychodu z poprzedniej deklaracji rocznej). Nowe przepisy przewidują jednak roczny okres przejściowy dla określonej grupy przedsiębiorców. Obowiązek elektronicznych rozliczeń z fiskusem został przesunięty na 1 stycznia 2018 roku w przypadku przedsiębiorców którzy: nie dokonują transakcji wewnątrzwspólnotowych (i w związku z tym nie są zobowiązani do składania deklaracji VAT-UE), nie są dostawcami towarów i nie świadczą usług, dla których podatnikiem jest nabywca, nie są nabywcą towarów lub usług, dla których podatnikiem jest nabywca, nie są zobowiązani do składania deklaracji PIT w formie elektronicznej. Przedsiębiorcy, którzy mogą liczyć na wspomniany okres przejściowy, to wszystkie te osoby, których działalność sprowadza się jedynie do prostych transakcji krajowych. Jeżeli jednak jakikolwiek z wymienionych warunków nie zostanie spełniony, przedsiębiorca zobowiązany będzie do przejścia na rozliczenia elektroniczne już od 1 stycznia 2017 roku.   Terminy składania deklaracji Terminy składania deklaracji nie zmieniają się w przypadku deklaracji VAT-7 i VAT-7K. Będą one składane, tak jak dotychczas, do 25 dnia kolejnego miesiąca. Zmiany zajdą natomiast w przypadku informacji podsumowujących VAT-UE. Do tej pory informacje papierowe składane były do 15 dnia kolejnego miesiąca, natomiast informacje elektroniczne - do 25 dnia miesiąca. W związku z likwidacją papierowych druków VAT-UE od stycznia 2017 r., wszystkie informacje VAT-UE składane będą w terminie do 25 dnia kolejnego miesiąca.   Ograniczenie rozliczeń kwartalnych Od Nowego Roku z rozliczeń kwartalnych w podatku VAT nie będą mogły korzystać firmy nowe. Nowo rejestrowana działalność, przez pierwszych 12 miesięcy, będzie mogła korzystać jedynie z rozliczeń miesięcznych (VAT-7). Dopiero po upływie roku od zarejestrowania firmy jako podatnika VAT, przedsiębiorca będzie mógł przejść na rozliczenia kwartalne (VAT-7K). Zgodnie z wyjaśnieniami ministerstwa finansow, ograniczenie to ma pozwolić fiskusowi na skuteczniejszą walkę z oszustami podatkowymi. Ograniczenia w tym zakresie dotkną również podatników VAT-UE. Od Nowego Roku całkowicie zlikwidowane zostaną bowiem informacje kwartalne. Wszyscy przedsiębiorcy dokonujący transakcji wewnątrzunijnych zobowiązani zostaną zatem do składania informacji miesięcznych. Źródło: http://zus.pox.pl/vat/od-nowego-roku-deklaracje-vat-tylko-przez-internet.htm  
więcej

Składki ZUS przedsiębiorców na 2017 r.

Od 1 stycznia 2017 r. wzrośnie wysokość składek na ubezpieczenie społeczne dla przedsiębiorców. Wynika to ze wzrostu minimalnego wynagrodzenia za pracę - w przypadku nowych firm oraz wyższego prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia, które stanowi podstawę wyliczenia składek dla przedsiębiorców działających na rynku od dłuższego czasu. Minimalne wynagrodzenie za pracę, zgodnie z rozporządzeniem z 9 września 2016 r. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2017 r. (Dz. U. poz. 1456), wyniesie w przyszłym roku 2000 zł (w tym roku jest to 1850 zł), natomiast, jak wynika z projektu ustawy budżetowej na 2017 rok, którego pierwsze czytanie w Sejmie odbyło się wczoraj, przeciętne prognozowane wynagrodzenie w 2017 r. wyniesie 4263 zł (w 2016 r. - 4055 zł).   Zakres ubezpieczeń Dla przedsiębiorcy z racji prowadzonej działalności obowiązkowe są ubezpieczenia społeczne (emerytalne, rentowe i wypadkowe), a także ubezpieczenie zdrowotne. Tylko ubezpieczenie chorobowe jest dobrowolne, a przystąpienie do niego możliwe jest wyłącznie na złożony przez niego wniosek. W sytuacji gdy prowadzenie pozarolniczej działalności lub współpraca przy jej prowadzeniu nie jest jednym tytułem do podlegania ubezpieczeniom społecznym, osoba prowadząca tę działalność lub osoba z nią współpracująca podlega ubezpieczeniom bądź obowiązkowo, bądź dobrowolnie (szczegóły w poradniku ZUS). Natomiast osoba, która z tytułu prowadzonej pozarolniczej działalności lub współpracy podlega dobrowolnie ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym, w przypadku przystąpienia do tych ubezpieczeń, obejmowana jest również ubezpieczeniem wypadkowym. Osoba ta w ogóle nie podlega ubezpieczeniu chorobowemu. Z kolei składkę na Fundusz Pracy odprowadzają te osoby prowadzące pozarolniczą działalność i osoby współpracujące, które podlegają obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym. W konsekwencji za osoby podlegające ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym na swój wniosek nie należy odprowadzać składki na Fundusz Pracy. Składkę na FP opłaca się od kwot stanowiących podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, nie niższych, w przeliczeniu na okres miesiąca, niż minimalne wynagrodzenie, co oznacza, że np. osoba, o której mowa w art. 18a ust. 1 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych, opłacająca składki na obowiązkowe ubezpieczenia społeczne od kwoty stanowiącej 30% minimalnego wynagrodzenia nie opłaca za siebie składek na Fundusz Pracy.   ZUS dla nowych firm I. Osoby prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą na podstawie przepisów o działalności gospodarczej lub innych przepisów szczególnych, które: nie prowadzą lub w okresie ostatnich 60 miesięcy kalendarzowych przed dniem rozpoczęcia wykonywania działalności gospodarczej nie prowadziły pozarolniczej działalności, nie wykonują działalności gospodarczej na rzecz byłego pracodawcy, na rzecz którego przed dniem rozpoczęcia działalności gospodarczej w bieżącym lub poprzednim roku kalendarzowym wykonywały w ramach stosunku pracy lub spółdzielczego stosunku pracy czynności wchodzące w zakres wykonywanej działalności gospodarczej. Zgodnie z art. 18a ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r. poz. 963, z późn. zm.) podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne w 2017 r. dla tych osób będzie stanowiła zadeklarowana kwota, nie niższa niż 600 zł (30% kwoty minimalnego wynagrodzenia w 2017 r.). Zgodnie bowiem z rozporządzeniem w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2017 r. od dnia 1 stycznia 2016 r. minimalne wynagrodzenie za pracę ustalono w wysokości 2000 zł. Za miesiące styczeń - grudzień 2017 r. składka na ubezpieczenia społeczne wyżej wymienionych nie może być niższa: na ubezpieczenie emerytalne od kwoty: 117,12 zł (tj. 19,52%), na ubezpieczenia rentowe od kwoty: 48,00 zł (tj. 8%), na ubezpieczenie chorobowe od kwoty: 14,70 zł (tj. 2,45%).   Porównanie kwot miesięcznych składek z 2016 i 2017 r. - nowe firmy   2016 r. 2017 r. Ubezpieczenia społeczne Podstawa wymiaru składek 555,00 zł 600,00 zł Ubezpieczenie wypadkowe 1,80%* 9,99 zł 10,80 zł Ubezpieczenie emerytalne 19,52% 108,34 zł 117,12 zł Ubezpieczenie rentowe 8% 44,40 zł 48,00 zł Ubezpieczenie chorobowe 2,45% 13,60 zł 14,70 zł Razem składki na ub. społ. 176,33 zł 190,62 zł Fundusz pracy 2,45% nie dotyczy nie dotyczy Ubezpieczenia zdrowotne Podstawa wymiaru składki 3210,60 zł 3210,60 zł** Ubezpieczenie zdrowotne 9% 288,95 zł 288,95 zł** Kwota składki na ubezpieczenie zdrowotne, o którą zmniejsza się PIT 7,75% 248,82 zł 248,82 zł** Razem składki (ub. społ. + ub. zdr.) 465,28 zł 479,57 zł (+ ok. 10 zł - przewidywany wzrost składki na ub. zdr.) * składka na ubezpieczenie wypadkowe dla płatników składek zatrudniających do 9 ubezpieczonych. ** Kwoty obowiązujące w 2016 r. Podstawa wymiaru i wysokość składki na ubezpieczenie zdrowotne obowiązujące w przyszłym roku będą znane w drugiej połowie stycznia 2017 r.   Duży ZUS II. Osoby prowadzące pozarolniczą działalność, tj.: osoby prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą na podstawie przepisów o działalności gospodarczej lub innych przepisów szczególnych, niewymienione w punkcie I, twórcy i artyści, osoby prowadzące działalność w zakresie wolnego zawodu w rozumieniu przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, a także osoby prowadzące działalność w zakresie wolnego zawodu, z której przychody są przychodami z działalności gospodarczej w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych, wspólnik jednoosobowej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz wspólnicy spółki jawnej, komandytowej lub partnerskiej, osoby prowadzącą publiczną lub niepubliczną szkołę, inną formę wychowania przedszkolnego, placówkę lub ich zespół, na podstawie przepisów o systemie oświaty oraz osoby współpracujące z osobami prowadzącymi pozarolniczą działalność. Zgodnie z art. 18 ust. 8 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne w 2017 r. dla tych osób stanowi kwota zadeklarowana, nie niższa niż 2557,80 zł (60% prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego, przyjętego do ustalenia kwoty ograniczenia rocznej podstawy wymiaru składek, ogłoszonego w trybie art. 19 ust. 10 ustawy na dany rok kalendarzowy). Zgodnie z projektem ustawy budżetowej na 2017 z 30 września 2016 r. (druk 881), prognozowane przeciętne wynagrodzenie ma wynieść 4263 zł. Za miesiące styczeń - grudzień 2017 r. składka na ubezpieczenia społeczne wyżej wymienionych nie może być niższa: na ubezpieczenie emerytalne od kwoty: 499,28 zł (tj. 19,52%), na ubezpieczenia rentowe od kwoty: 204,62 zł (tj. 8%), na ubezpieczenie chorobowe od kwoty: 62,67 zł (tj. 2,45%).   Ponadto: Zgodnie z art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych (Dz. U. z 2015 r. poz. 1242, z późn. zm.) o wysokości stopy procentowej składki na ubezpieczenie wypadkowe obowiązującej w danym roku składkowym, Zakład powiadamia do dnia 20 kwietnia danego roku płatników składek, którzy przekazali informację ZUS IWA za trzy kolejne ostatnie lata kalendarzowe. Pozostali płatnicy składek zobowiązani są do samodzielnego ustalenia stopy procentowej składki na dany rok składkowy, tj.: płatnicy składek zgłaszający do ubezpieczenia wypadkowego co najmniej 10 ubezpieczonych, którzy nie mieli obowiązku przekazywania informacji ZUS IWA przez trzy kolejne, ostatnie lata kalendarzowe, zgodnie z art. 33 ust. 1 ww. ustawy, ustalają stopę procentową składki na to ubezpieczenie w wysokości stopy procentowej określonej dla grupy działalności, do której należą, płatnicy zgłaszający do ubezpieczenia wypadkowego nie więcej niż 9 ubezpieczonych, zgodnie z art. 28 ust. 1 ww. ustawy, ustalają stopę procentową składki na ubezpieczenie wypadkowe w wysokości 50% najwyższej stopy procentowej ustalonej na dany rok składkowy dla grup działalności. Stopa procentowa składki na ubezpieczenie wypadkowe jest ustalana na okres roku składkowego i zgodnie z art. 2 pkt 8 ww. ustawy obowiązuje do składek należnych za okres od dnia 1 kwietnia danego roku do dnia 31 marca następnego roku. Szczegółowe zasady ustalania wysokości stopy procentowej składki na ubezpieczenie wypadkowe, w tym zasady ustalania liczby ubezpieczonych zawiera poradnik "Ustalanie stopy procentowej składki na ubezpieczenie wypadkowe", który jest dostępny na stronie internetowej ZUS oraz w formie papierowej w Oddziałach ZUS. Ponadto Oddziały ZUS udzielają pomocy przy ustalaniu wysokości składki. Pracodawcy, do których stosuje się przepisy ustawy z dnia 13 lipca 2006 r. o ochronie roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy (Dz. U. z 2016 r. poz. 1256, z późn. zm.), powinni dodatkowo opłacać składkę na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych w wysokości 0,10% podstawy wymiaru. Podstawą do naliczania składki w tej wysokości jest art. 29 ust. 3 ustawy o ochronie roszczeń pracowniczych, zgodnie z którym do czasu określenia wysokości składki przez ustawę budżetową stosuje się składkę w wysokości ustalonej na rok poprzedni. Natomiast po ustaleniu wysokości składki przez ustawę budżetową, płatnicy składki dokonują korekty wysokości wpłat od początku roku budżetowego w pierwszym miesiącu następującym po miesiącu, w którym została ogłoszona ustawa budżetowa. Płatnicy zobowiązani do opłacania składek na Fundusz Pracy na podstawie przepisów ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2016 r. poz. 645, z późn. zm.) opłacają składkę w wysokości 2,45% podstawy wymiaru. Podstawą do naliczania składki w tej wysokości jest art. 145 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, z późn. zm.), zgodnie z którym w przypadku, gdy ustawa budżetowa lub ustawa o prowizorium budżetowym nie zostanie ogłoszona przed dniem 1 stycznia, to do czasu jej ogłoszenia obowiązują składki na fundusze celowe w wysokości ustalonej dla roku poprzedzającego rok budżetowy. Przy założeniu, że kwota prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia w przyszłym roku wyniesie 4263 zł, a zatem kwota rocznego ograniczenia podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w roku 2017 wynosi 127 890 zł.   Porównanie kwot miesięcznych składek z 2016 i 2017 r. - duży ZUS   2016 r. 2017 r. Ubezpieczenia społeczne Podstawa wymiaru składek 2433,00 zł 2557,80 zł Ubezpieczenie wypadkowe 1,80%* 43,79 zł* 46,04 zł* Ubezpieczenie emerytalne 19,52% 474,92 zł 499,28 zł Ubezpieczenie rentowe 8% 194,64 zł 204,62 zł Ubezpieczenie chorobowe 2,45% 59,61 zł 62,67 zł Razem składki na ub. społ. 772,96 zł 812,61 zł Fundusz pracy 2,45% 59,61 zł 62,67 zł Ubezpieczenia zdrowotne Podstawa wymiaru składki 3210,60 zł 3210,60 zł** Ubezpieczenie zdrowotne 9% 288,95 zł 288,95 zł** Kwota składki na ubezpieczenie zdrowotne, o którą zmniejsza się PIT 7,75% 248,82 zł 248,82 zł** Razem składki (ub. społ. + FP + ub. zdr.) 1121,52 zł 1164,23 zł (+ ok. 10 zł - przewidywany wzrost składki na ub. zdr.) * składka na ubezpieczenie wypadkowe dla płatników składek zatrudniających do 9 ubezpieczonych. ** Kwoty obowiązujące w 2016 r. Podstawa wymiaru i wysokość składki na ubezpieczenie zdrowotne obowiązujące w przyszłym roku będą znane w drugiej połowie stycznia 2017 r.   Składka na ubezpieczenie zdrowotne Nie wiadomo jeszcze, ile wyniesie składka zdrowotna w 2017 r. Jej wysokość wyznacza się na podstawie przeciętnego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw w IV kwartale 2016 r., które będzie ogłoszone dopiero w drugiej połowie stycznia przyszłego roku. Biorąc jednak pod uwagę zmiany wysokości składki zdrowotnej w poprzednich latach możemy założyć, iż w 2017 r. składka zdrowotna wzrośnie do ok. 300 zł. Przypomnijmy, że w 2016 r. podstawę wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne dla przedsiębiorców (tj. osób wymienionych w pkt. I i II) stanowi kwota zadeklarowana, nie niższa niż 3210,60 zł (75% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw w czwartym kwartale 2015 r., włącznie z wypłatami z zysku, tj. kwoty 4280,80 zł). Składka na ubezpieczenie zdrowotne w 2016 r., począwszy od składek należnych od dnia 1 stycznia 2016 r., nie może być więc niższa niż 288,95 zł (tj. 9,00% podstawy wymiaru).   Terminy rozliczania i opłacania składek Składki na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne oraz na fundusze pozaubezpieczeniowe (Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych) za dany miesiąc kalendarzowy należy rozliczać i opłacać w następujących terminach: do 5. dnia następnego miesiąca - jednostki budżetowe i samorządowe zakłady budżetowe, do 10. dnia następnego miesiąca - osoby fizyczne opłacające składkę wyłącznie za siebie, do 15. dnia następnego miesiąca - pozostali płatnicy.   Rachunki bankowe dla składek Płatnicy składek zobowiązani są do dokonywania wpłat należności z tytułu składek za dany miesiąc odrębnymi przelewami/wpłatami, na odpowiednio wydzielone w Narodowym Banku Polskim rachunki ZUS, tj.: 83 1010 1023 0000 2613 9510 0000 - w przypadku należności z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne 78 1010 1023 0000 2613 9520 0000 - w przypadku należności z tytułu składek na ubezpieczenie zdrowotne 73 1010 1023 0000 2613 9530 0000 - w przypadku należności z tytułu składek na Fundusz Pracy (FP) i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych (FGŚP) 68 1010 1023 0000 2613 9540 0000 - w przypadku należności z tytułu składek na Fundusz Emerytur Pomostowych (FEP)   Przykład: Miesięczne składki za styczeń - grudzień 2017 r.* Rodzaj składki konto Z dobrowolnym ubezpieczeniem chorobowym Bez dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego Ubezpieczenia społeczne ** konto: 83 1010 1023 0000 2613 9510 0000 812,61 zł 749,94 zł Ubezpieczenie zdrowotne konto: 78 1010 1023 0000 2613 9520 0000 288,95 zł*** 288,95 zł*** Fundusz Pracy konto: 73 1010 1023 0000 2613 9530 0000 62,67 zł 62,67 zł * dotyczy osób prowadzących pozarolniczą działalność, dla których minimalną podstawę wymiaru stanowi kwota 2557,80 zł (60% prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego na rok 2017) ** kwota składki na ubezpieczenie wypadkowe obliczona stopą procentową w wysokości 1,80% właściwą dla płatników składek zgłaszających w poprzednim roku kalendarzowym do ubezpieczenia wypadkowego przeciętnie miesięcznie nie więcej niż 9 osób. *** Kwota składki obowiązująca w 2016 r. Wysokość składki na ubezpieczenie zdrowotne obowiązująca w przyszłym roku będzie znana w drugiej połowie stycznia 2017 r. Ewa Iwan   źródło: http://www.podatki.biz/artykuly/skladki-zus-przedsiebiorcw-w-2017-r_34_33056.htm
więcej

Nowy limit zwolnienia z VAT od 01.01.2017 r.

Od 1 stycznia limit zwolnienia z podatku VAT ulegnie podwyższeniu. Zwolnienie z VAT przysługiwać będzie każdej firmie, której roczne obroty nie przekraczają 200 tys. zł.   Przypomnijmy, że zwolnienie podmiotowe w podatku VAT przysługuje firmom, które w danym roku podatkowym osiągnęły przychody nie przekraczające określonego w ustawie limitu. Limit ten nie był zmieniany od 6 lat i wynosi obecnie 150 tys. zł. Zgodnie z planami rządu, już 1 stycznia 2017 roku mają wejść w życie przepisy nowelizacji ustawy o podatku od towarów i usług. Zgodnie z nowymi przepisami, limit zwolnienia VAT zostanie podwyższony do kwoty 200 tys. zł. Ze zwolnienia będą mogły skorzystać również te firmy, które już w roku 2016 przekroczyły przychodowy próg 150 tys. zł, ale nie przekroczyły nowego limitu w wysokości 200 tys. zł.   Ministerstwo Finansów zdecydowało się na podwyższenie limitu, pomimo faktu iż limit w wysokości 150 tys. zł miał obowiązywać aż do końca 2018 roku, a więc jeszcze przez kolejne 2 lata. Takie wcześniejsze podwyższenie limitu wymagać będzie jednak zgody Komisji Europejskiej. źródło: http://zus.pox.pl/vat/bedzie-wyzszy-limit-zwolnienia-z-vat.htm
więcej

Zmniejszenie podatku dochodowego CIT z 19% na 15% od 01.01.2017 r.

Podatek dochodowy zostanie obniżony z 19% do 15%. Możliwość stosowania niższej stawki zależeć jednak będzie od formy prawnej, w jakiej prowadzona jest firma. Tym samym, prawie 3 miliony małych przedsiębiorców będzie nadal płacić podatek według wyższej stawki.     Sejm uchwalił nowelizację ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Nowe przepisy przewidują obniżenie stawki podatku z obecnych 19% do poziomu 15%. Obniżka obejmie jednak tylko płatników CIT. Sejm odrzucił bowiem poprawkę, która miała rozszerzyć obniżkę również na osoby prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą. Przypomnijmy, iż nowe przepisy zaczną obowiązywać już od stycznia 2017 roku. Ostatecznie, obniżka podatku dochodowego do poziomu 15% obejmie jedynie osoby prawne mające status "małego podatnika". Oznacza to, że z niższej stawki CIT będą mogły skorzystać głównie spółki kapitałowe, których roczny obrót nie przekracza kwoty 1,2 mln EUR (co stanowi równowartość ok. 5 mln zł).    W uzasadnieniu do ustawy napisano, iż obniżka podatku ma na celu "stworzenie sprzyjających warunków do zwiększenia przedsiębiorczości Polaków, w tym przede wszystkim przedsiębiorczości ludzi młodych". W tym kontekście, środowiska przedsiębiorców przypomniały, iż nowe przepisy obejmą zaledwie 390 tysięcy firm zarejestrowanych głównie w formie spółek kapitałowych. Główną formą prowadzenia biznesu w Polsce jest zaś jednoosobowa działalność gospodarcza, w ramach której przedsiębiorcy odprowadzają podatek PIT (nieobjęty obniżką według nowej ustawy). W takiej formie prawnej funkcjonuje prawie 3 miliony firm. Nic więc dziwnego, iż w trakcie prac nad ustawą zgłoszona została poprawka przewidująca rozszerzenie nowych przepisów również na osoby fizyczne prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą i będące płatnikami PIT. Ostatecznie, poprawka ta została odrzucona. Oznacza to, że niższą stawką podatku objęty zostanie zaledwie co dziesiąty mały przedsiębiorca.  źródło: http://zus.pox.pl/pit/bedzie-nizszy-podatek-skorzysta-co-dziesiata-firma.htm
więcej

Minimalna stawka godzinowa dla umów zlecenia i działalności gospodarczej od 01.01.2017 r.

Od stycznia 2017 roku zacznie obowiązywać minimalna stawka godzinowa w wysokości 13 zł. Stawka minimalna będzie mieć zastosowanie nie tylko do umów zlecenia, ale także do wynagrodzenia w ramach... działalności gospodarczej.   Prezydent Andrzej Duda podpisał nowelizację ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę. Nowe przepisy wprowadzają pojęcie minimalnej stawki godzinowej. Minimalna stawka godzinowa została w ustawie ustalona na poziomie 12 zł. Jednocześnie wprowadzono mechanizm jej corocznej waloryzacji. Stawka godzinowa uzależniona będzie zatem od wzrostu minimalnego wynagrodzenia za pracę (stosowanego do umów o pracę). Przypomnijmy, iż minimalne wynagrodzenie za pracę na rok 2017 ustalone zostało na poziomie aż 2000 zł (pisaliśmy o tym tutaj). Oznacza to wzrost o ponad 8% w stosunku do roku 2016. O tyle samo zostanie więc zwaloryzowana stawka godzinowa na rok 2017. W praktyce oznacza to, że minimalna stawka godzinowa wzrośnie do poziomu 13 zł już w pierwszym dniu jej obowiązywania, tj. od 1 stycznia 2017 roku.    Wprowadzenie minimalnej stawki godzinowej ma w założeniu zrównać minimum płacowe osób zatrudnionych na umowach zlecenia z pensją minimalną osób zatrudnionych na etatach. Ustawa wprowadza jednak minimalną stawkę nie tylko dla zleceniobiorców, ale również w przypadku... osób prowadzących działalność gospodarczą. Ustawa przewiduje bowiem, iż minimalna stawka godzinowa należeć się będzie również osobom "świadczącym usługi". Do takich osób zaliczono w ustawie również wszystkie osoby prowadzące jednoosobowe działalności gospodarcze, które: nie zatrudniają pracowników, ani nie zawierają umów ze zleceniobiorcami, a jednocześnie świadczą usługi lub wykonują zlecenia na rzecz innych przedsiębiorców. W skrócie chodzi więc o wszystkie te osoby, które zwykło się zwyczajowo nazywać "samozatrudnionymi". Osoba samozatrudniona, przed wystawieniem faktury, będzie więc zobowiązana do przedstawienia swojemu zleceniodawcy informacji o liczbie godzin spędzonych na świadczeniu usługi. Jednocześnie firma zlecająca usługi "samozatrudnionemu" będzie zobowiązana do ustalenia wynagrodzenia w taki sposób, aby stawka godzinowa była nie niższa niż ustawowe 13 zł. Ustawa przewiduje jednak pewne wyjątki. Stawka godzinowa nie będzie mieć zastosowania w przypadku, gdy o miejscu i czasie świadczenia usług decyduje wykonawca usługi, a wynagrodzenie ustalane jest prowizyjnie (czyli zależy od osiągniętego rezultatu). Nowe przepisy nadają również nowe uprawnienia Państwowej Inspekcji Pracy. Urzędnicy tej instytucji będą mogli kontrolować przedsiębiorców w zakresie przestrzegania minimalnych stawek. W przypadku uchybienia nowym przepisom, urzędnik będzie mógł wydać polecenie wypłacenia wynagrodzenia w wysokości wynikającej ze stawek minimalnych. Zgodnie z ustawą, kontrole w tym zakresie będą mogły być przeprowadzane bez uprzedzenia, o każdej porze dnia i nocy. Przedsiębiorca wypłacający wynagrodzenie niższe, niż wynikałoby to z wysokości stawek minimalnych, podlegać będzie karze grzywny do 30 tys. zł.    źródło: http://zus.pox.pl/inne/minimalna-stawka-godzinowa-dla-umow-zlecenia-i-dzialalnosci-gospodarczej.htm
więcej

Kasy fiskalne 2017: Dodatkowe zwolnienie z ewidencji dla części usług

Z początkiem 2017 r. w życie wejdzie nowe rozporządzenie ws. zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących (fiskalnych). W przypadku opieki medycznej, usług prawniczych i doradztwa podatkowego możliwe stanie się zwolnienie z obowiązku ewidencji na kasach, jeśli zapłata zostanie dokonana w całości np. poprzez bank lub spółdzielczą kasę oszczędnościowo-kredytową (SKOK).   Aktualnie obowiązujące rozporządzenie przewiduje, że zwolnienia z obowiązku ewidencji na kasie fiskalnej nie dotyczą: – opieki medycznej świadczonej przez lekarzy i lekarzy dentystów; – usług prawniczych (z wyjątkiem czynności notarialnych); – usług doradztwa podatkowego.   W nowym rozporządzeniu zwolnienie stanie się w przypadku tych usług możliwe, ale pod warunkiem, że zapłata zostanie w całości dokonana za pośrednictwem poczty, banku lub też kasy SKOK. W ewidencji oraz dowodach dokumentujących zapłatę jednoznacznie wskazane będzie musiało zostać, czego konkretnie dotyczyła dana czynność.   Chcący skorzystać z takiego zwolnienia podatnik będzie musiał upoważnić instytucję finansową prowadzącą rachunek (np. bank) do przekazywania organom podatkowym albo organom kontroli skarbowej danych o wszystkich transakcjach dokonywanych na danym rachunku. Zdaniem ekspertów Business Centre Club, wprowadzenie takiego właśnie zwolnienia jest pozytywnym ruchem. – Obwarowanie go wymogiem upoważnienia banku do przekazania organom wszystkich informacji o transakcjach dokonywanych przez podatnika na rachunku wydaje się być zbyt daleko idące – komentuje ekspert BCC, Krzysztof Komorniczak.   Wprowadzenie zmian przewiduje projekt rozporządzenia (z 21 września 2016 r.) w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących.   Rozporządzenie wejdzie w życie 1 stycznia 2017 r. źródło: http://www.podatki.biz/artykuly/kasy-fiskalne-2017-dodatkowe-zwolnienie-z-ewidencji-dla-czesci-uslug_34_33002.htm
więcej

Odwrotne obciążenie VAT w branży budowlanej od 2017 r.

Jedną z ważniejszych zmian, które mają wejść w życie w 2017 r. jest wprowadzenie odwróconego obciążenia podatkiem od towarów i usług (VAT) dla usług podwykonawców budowlanych. W projekcie Ministerstwa Finansów zaproponowano, aby odwrócony VAT (za płatność podatku odpowiada nabywca) obejmował również niektóre rodzaje usług budowlanych. Zaznaczyć należy, że mechanizm ten ma mieć zastosowanie w przypadku, gdy usługodawcy i usługobiorcy są podatnikami czynnymi VAT.   Mechanizm odwróconego obciążenia jest stosowanym w Unii Europejskiej instrumentem w walce z oszustwami, dopuszczonym dyrektywą 2006/112/WE z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej (Dz. Urz. UE L 347 z 11.12.2006, str. 1, z późn. zm.) zwanej dalej: „dyrektywą VAT”, co do zasady wobec zamkniętego katalogu transakcji (art. 199-199a dyrektywy VAT). Zakłada on przeniesienie obowiązku rozliczenia podatku z dostawcy na nabywcę, stanowi więc odstępstwo od generalnej zasady, że osobą zobowiązaną do zapłaty VAT jest podatnik dokonujący dostawy towarów lub świadczenia usług (w myśl art. 193 dyrektywy VAT). Polska po raz pierwszy skorzystała z tego rozwiązania w odniesieniu do obrotu złomem oraz uprawnieniami do emisji do powietrza gazów cieplarnianych, wprowadzając je z dniem 1 kwietnia 2011 r. nowelizacją ustawy o VAT (vide: ustawa z dnia 18 marca 2011 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy - Prawo o miarach, Dz. U. Nr 64, poz. 332). Ponadto z dniem 1 lipca 2011 r. do przepisów ustawy o VAT (vide: ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług, ustawy o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników oraz ustawy o transporcie drogowym, Dz. U. Nr 134, poz. 780) został wprowadzony załącznik nr 11, zawierający zamknięty katalog towarów objętych mechanizmem odwrotnego obciążenia, opisanych za pomocą nomenklatury PKWiU. Z dniem 1 października 2013 r. katalog ten uległ rozszerzeniu o dodatkowe towary z grupy tzw. złomu i niektórych innych odpadów, miedzi oraz o szeroką grupę wyrobów stalowych, w tym m.in. pręty stalowe, w odniesieniu do których zdiagnozowano największą skalę nadużyć (vide: ustawa z dnia 26 lipca 2013 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw, Dz. U. z 2013 r. poz. 1027). Od 1 lipca 2015 r. rozszerzono i doprecyzowano przepisy w zakresie mechanizmu reverse charge, obejmując jego zakresem dodatkowe towary z grupy wyrobów stalowych, złota, metali nieżelaznych (aluminium, cynk, ołów, cyna, nikiel) oraz z kategorii elektroniki (komputery przenośne, telefony komórkowe, konsole do gier wideo) - lista tych towarów ujęta jest w treści załącznika nr 11 do ustawy o VAT (vide: ustawa z dnia 9 kwietnia 2015 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy - Prawo zamówień publicznych, Dz.U. poz. 605).   Zmiany od 1 stycznia 2017 r. Projekt ustawy (z 22 września 2016 r.) o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw przewiduje objęcie zakresem mechanizmu odwróconego obciążenia również niektórych transakcji mających za przedmiot świadczenie usług budowlanych. Powodem, dla którego rozwiązanie takie jest wprowadzane do przepisów ustawy o VAT są nieprawidłowości zaobserwowane na tym rynku, w szczególności problem oszustw w zakresie podatku VAT (w tym również przy użyciu faktur, które nie odzwierciedlają rzeczywistych transakcji). Ww. projekt przewiduje zmianę w art. 17 ust. 1 pkt 8 ustawy o VAT polegającą na objęciu przepisami w zakresie mechanizmu odwróconego obciążenia, oprócz usług w zakresie przenoszenia uprawnień do emisji gazów cieplarnianych, o których mowa w ustawie z dnia 12 czerwca 2015 r. o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych, dodatkowo niektórych usług związanych z rynkiem budowlanym - w celu zapewnienia większej skuteczności i uszczelnienia systemu VAT za pomocą tego instrumentu.   Zmiana w ustawie o VAT do końca 2016 r. Od 1 stycznia 2017 r. w art. 17 w ust. 1 pkt 8 otrzymuje brzmienie: Art. 17. 1. Podatnikami są również osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne:   8) nabywające usługi w zakresie przenoszenia uprawnień do emisji gazów cieplarnianych, o których mowa w ustawie z dnia 12 czerwca 2015 r. o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych (Dz. U. poz. 1223 oraz z 2016 r. poz. 266 i 542), jeżeli łącznie spełnione są następujące warunki: a) usługodawcą jest podatnik, o którym mowa w art. 15, u którego sprzedaż nie jest zwolniona od podatku na podstawie art. 113 ust. 1 i 9, b) usługobiorcą jest podatnik, o którym mowa w art. 15. 8) nabywające usługi wymienione w załączniku nr 14 do ustawy, jeżeli łącznie spełnione są następujące warunki: a) usługodawcą jest podatnik, o którym mowa w art. 15, u którego sprzedaż nie jest zwolniona od podatku na podstawie art. 113 ust. 1 i 9, b) usługobiorcą jest podatnik, o którym mowa w art. 15, zarejestrowany jako podatnik VAT czynny. w art. 17 dodaje się ust. 1h ___ 1h. W przypadku usług wymienionych w poz. 2-34 załącznika nr 14, przepis ust. 1 pkt 8 stosuje się, jeżeli usługodawca świadczy te usługi jako podwykonawca.   W celu uściślenia rodzaju usług objętych proponowaną zmianą, do ustawy dodano załącznik nr 14, w którym wymieniono poszczególne usługi budowlane, przewidując jednocześnie przeniesienie do niego ww. usług w zakresie przenoszenia uprawnień do emisji gazów cieplarnianych, które do tej pory były ujęte w treści zmienianego przepisu:   Poz. Symbol PKWiU Nazwa towaru (grupy towarów) 1 2 3 1 bez względu na symbol PKWiU Usługi w zakresie przenoszenia uprawnień do emisji gazów cieplarnianych, o których mowa w ustawie z dnia 12 czerwca 2015 r. o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych (Dz.U. poz. 1223 oraz z 2016 r. poz. 266, 542, 1579 i 1948) 2 41.00.30.0 Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych (prace związane z budową nowych budynków, przebudową lub remontem istniejących budynków) 3 41.00.40.0 Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków niemieszkalnych (prace związane z budową nowych budynków, przebudową lub remontem istniejących budynków) 4 42.11.20.0 Roboty ogólnobudowlane związane z budową autostrad, dróg, ulic i innych dróg dla pojazdów i pieszych oraz budową pasów startowych 5 42.12.20.0 Roboty ogólnobudowlane związane z budową dróg szynowych i kolei podziemnej 6 42.13.20.0 Roboty ogólnobudowlane związane z budową mostów i tuneli 7 42.21.21.0 Roboty ogólnobudowlane związane z budową rurociągów przesyłowych 8 42.21.22.0 Roboty ogólnobudowlane związane z budową sieci rozdzielczych, włączając prace pomocnicze 9 42.21.23.0 Roboty ogólnobudowlane związane z budową systemów irygacyjnych (kanałów), magistrali i linii wodociągowych, obiektów do uzdatniania wody i oczyszczania ścieków oraz stacji pomp 10 42.21.24.0 Roboty związane z wierceniem studni i ujęć wodnych oraz instalowaniem zbiorników septycznych 11 42.22.21.0 Roboty ogólnobudowlane związane z budową przesyłowych linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych 12 42.22.22.0 Roboty ogólnobudowlane związane z budową rozdzielczych linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych 13 42.22.23.0 Roboty ogólnobudowlane związane z budową elektrowni 14 42.91.20.0 Roboty ogólnobudowlane związane z budową nabrzeży, portów, tam, śluz i związanych z nimi obiektów hydrotechnicznych 15 42.99.21.0 Roboty ogólnobudowlane związane z budową obiektów produkcyjnych i górniczych 16 42.99.22.0 Roboty ogólnobudowlane związane z budową stadionów i boisk sportowych 17 42.99.29.0 Roboty ogólnobudowlane związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane 18 43.11.10.0 Roboty związane z rozbiórką i burzeniem obiektów budowlanych 19 43.12.11.0 Roboty związane z przygotowaniem terenu pod budowę, z wyłączeniem robót ziemnych 20 43.12.12.0 Roboty ziemne: roboty związane z kopaniem rowów i wykopów oraz przemieszczaniem ziemi 21 43.13.10.0 Roboty związane z wykonywaniem wykopów i wierceń geologiczno-inżynierskich 22 43.21.10.1 Roboty związane z wykonywaniem instalacji elektrycznych służących bezpieczeństwu 23 43.21.10.2 Roboty związane z wykonywaniem pozostałych instalacji elektrycznych 24 43.22.11.0 Roboty związane z wykonywaniem instalacji wodno-kanalizacyjnych i odwadniających 25 43.22.12.0 Roboty związane z wykonywaniem instalacji cieplnych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych 26 43.22.20.0 Roboty związane z wykonywaniem instalacji gazowych 27 43.29.11.0 Roboty związane z zakładaniem izolacji 28 43.29.12.0 Roboty związane z zakładaniem ogrodzeń 29 43.29.19.0 Pozostałe roboty instalacyjne, gdzie indziej niesklasyfikowane 30 43.31.10.0 Roboty tynkarskie 31 43.32.10.0 Roboty instalacyjne stolarki budowlanej 32 43.33.10.0 Roboty związane z wykładaniem posadzek i oblicowywaniem ścian 33 43.33.21.0 Roboty związane z wykładaniem podłóg i ścian lastryko, marmurem, granitem lub łupkiem 34 43.33.29.0 Pozostałe roboty związane z wykładaniem podłóg i ścian (włączając tapetowanie), gdzie indziej niesklasyfikowane 35 43.34.10.0 Roboty malarskie 36 43.34.20.0 Roboty szklarskie 37 43.39.11.0 Roboty związane z wykonywaniem elementów dekoracyjnych 38 43.39.19.0 Roboty związane z wykonywaniem pozostałych wykończeniowych robót budowlanych, gdzie indziej niesklasyfikowanych 39 43.91.11.0 Roboty związane z wykonywaniem konstrukcji dachowych 40 43.91.19.0 Roboty związane z wykonywaniem pozostałych prac dekarskich 41 43.99.10.0 Roboty związane z zakładaniem izolacji przeciwwilgociowych i wodochronnych 42 43.99.20.0 Roboty związane z montowaniem i demontowaniem rusztowań 43 43.99.30.0 Roboty związane z fundamentowaniem, włączając wbijanie pali 44 43.99.40.0 Roboty betoniarskie 45 43.99.50.0 Roboty związane ze wznoszeniem konstrukcji stalowych 46 43.99.60.0 Roboty związane ze wznoszeniem konstrukcji z cegieł i kamienia 47 43.99.70.0 Roboty związane z montażem i wznoszeniem konstrukcji z elementów prefabrykowanych 48 43.99.90.0 Roboty związane z wykonywaniem pozostałych specjalistycznych robót budowlanych, gdzie indziej niesklasyfikowanych   Podkreślić należy, że w art. 17 ust. 1 pkt 8 ustawy o VAT zaproponowano ograniczenie stosowania mechanizmu reverse charge do przypadków, gdy usługobiorca jest podatnikiem VAT czynnym. Zastosowanie takiego rozwiązania, a więc stosowanie odwróconego obciążenia wyłącznie w sytuacji, gdy dostawca towarów/usługodawca oraz nabywca towarów/usługobiorca są podatnikami VAT czynnymi, zdaniem projektodawców, nie ogranicza skuteczności tego mechanizmu. Ponadto w projekcie ustawy wskazano, że usługi wymienione w poz. 2-34 załącznika nr 14 (a więc usługi budowlane) będą objęte odwrotnym obciążeniem, jeżeli usługodawca świadczy te usługi jako podwykonawca.   Przepisy przejściowe Zgodnie z projektem nowelizacji ustawy o VAT, nowe brzmienie przepisu art. 17 ust. 1 pkt 8 będzie stosowało się do usług wymienionych w poz. 2-34 załącznika nr 14 (tj. usług budowlanych), które będą wykonane dopiero od 1 stycznia 2017 r. Oznacza to, że podatek VAT od usług budowlanych wykonanych przed 2017 r., będzie rozliczany na zasadach ogólnych. Dodajmy, że w celu ustalenia momentu wykonania usług będzie stosować art. 19a ust. 2 i 3 ustawy o VAT, a mianowicie: w odniesieniu do przyjmowanych częściowo usług, usługę uznaje się również za wykonaną, w przypadku wykonania części usługi, dla której to części określono zapłatę (ust. 2); usługę, dla której w związku z jej świadczeniem ustalane są następujące po sobie terminy płatności lub rozliczeń, uznaje się za wykonaną z upływem każdego okresu, do którego odnoszą się te płatności lub rozliczenia, do momentu zakończenia świadczenia tej usługi. Usługę świadczoną w sposób ciągły przez okres dłuższy niż rok, dla której w związku z jej świadczeniem w danym roku nie upływają terminy płatności lub rozliczeń, uznaje się za wykonaną z upływem każdego roku podatkowego, do momentu zakończenia świadczenia tej usługi (ust. 3). Zdaniem ekspertów Wątpliwości co do rozszerzenia mechanizmu również na usługi budowlane mają eksperci Konfederacji Lewiatan, którzy odnieśli się do tej sprawy w opinii przygotowanej w ramach konsultacji społecznych. „Nasze wątpliwości rodzą komplikacje związane z wydzieleniem takich usług, np. w przypadkach gdy usługi te są elementem składowym większego projektu (np. budowy pod klucz elektrowni lub innych instalacji przemysłowych), zwłaszcza w przypadku projektów długoterminowych, lub gdy są częścią świadczenia złożonego. Wskazane jest zatem wyłączenie stosowania projektowanych przepisów dla umów już obowiązujących, tj. usług wykonywanych na dzień wejścia w życie tego przepisów” – wskazują eksperci Lewiatana. Zdaniem ekspertów, problemy dotyczyć będą także najmu maszyn budowlanych, ponieważ można je wynajmować na dłuższy okres w ramach jednej umowy/ceny, a korzystanie z nich przy usługach może wpływać na kwestię zasad opodatkowania usług najmu takich maszyn. Organizacja apeluje o precyzyjne określenie przypadków, gdy zastosowanie mieć powinno odwrócone obciążenie podatkiem. Na podstawie materiałów sejmowych Janina Orzechowska źródło:http://www.podatki.biz/artykuly/podatki-2017-odwrotne-obciazenie-vat-w-branzy-budowlanej_34_33054.htm  
więcej