O nas

Biuro Rachunkowe POLPARTNER oferuje usługi księgowe, kadrowo-płacowe oraz BHP na terenie całej Polski. Obsługujemy zarówno niewielkie firmy jak i spółki prawa handlowego, w tym firmy z kapitałem polskim, jak i zagranicznym (zwłaszcza z kapitałem czeskim i słowackim). Do każdego Klienta podchodzimy indywidualnie, gdyż doskonale zdajemy sobie sprawę z faktu, iż każde przedsiębiorstwo ma inne potrzeby, w zależności od typu, wielkości, czy zakresu prowadzonej działalności. Naszym celem jest kompleksowe wsparcie Państwa działalności biznesowej. Świadczymy bardzo szeroki wachlarz usług. Prócz standardowych usług księgowo-kadrowych oferujemy również doradztwo w kwestiach ogólno-biznesowych, pomoc przy rejestracji działalności gospodarczej / Spółki z o.o. oraz wirtualne biuro.

 

Dla wygody naszych czeskich klientów oferujemy prowadzenie księgowości w języku czeskim.

 

Na pierwszym miejscu stawiamy zadowolenie i satysfakcję naszych Klientów, dlatego nieustannie podnosimy nasze kwalifikacje poprzez udział w seminariach i szkoleniach zawodowych.

Certyfikat CIK

Co nas wyróżnia

 • Obsługa klientów w języku polskim i czeskim
 • Certyfikat Rzetelnego Biura Rachunkowego (CIK)
 • Członkostwo w Stowarzyszeniu Księgowych w Polsce –
  elitarne stowarzyszenie zrzeszające najlepszych księgowych w Polsce
 • Certyfikaty zawodowe wydane przez Stowarzyszenie
  Księgowych w Polsce
 • Ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie obsługi księgowej
 • Profesjonalne oprogramowanie księgowe firmy Comarch , spełniające wymogi ustaw podatkowych i rachunkowych
 • Pomoc w założeniu działalności gospodarczej / Spółki z o.o.
 • Rabaty dla nowych klientów
 • Rabaty dla stałych klientów, którzy polecają nas innym

Aktualności podatkowe

Kwoty wolne od zajęć komorniczych w 2017 r.

Zgodnie z art. 833 kodeksu postępowania cywilnego egzekucja z wynagrodzeń, rent i emerytur odbywa się na zasadach określonych w Kodeksie pracy i innych przepisów odrębnych. Poniższe omówienie dotyczy w szczególności egzekucji należności innych niż świadczenia alimentacyjne np. zadłużenia związane ze spłatą kredytu lub zadłużenia podatkowe.   Wynagrodzenie ze stosunku pracy   Zgodnie z art. 87 kodeksu pracy z wynagrodzenia za pracę – po odliczeniu składek na ubezpieczenia społeczne oraz zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych – podlegają potrąceniu należności ustalone na mocy tytułów wykonawczych. Na podstawie art. 871 k.p. przy egzekwowaniu tych należności wolna od potrąceń jest kwota wynagrodzenia za pracę w wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę, przysługującego pracownikom zatrudnionym w pełnym wymiarze czasu pracy, po odliczeniu składek na ubezpieczenia społeczne oraz zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych. To znaczy, że komornik musi pozostawić do dyspozycji dłużnika kwotę 1459 zł. Jest to kwota netto wyliczona na podstawie minimalnego wynagrodzenia brutto obowiązującego w roku 2017, czyli 2000 zł brutto. Powyżej określona jest dolna granica potrąceń – komornik nie może pozostawić dłużnikowi mniej niż 1459 zł. Art. 87 § 3 wyznacza  górną granicę. Według tego przepisu komornik nie może zabrać więcej niż połowę wynagrodzenia, zaś w przypadku świadczeń alimentacyjnych nie może zabrać więcej niż 60% wynagrodzenia. Jeżeli pracownik jest zatrudniony w niepełnym wymiarze czasu pracy, powyższe kwoty określone ulegają zmniejszeniu proporcjonalnie do wymiaru czasu pracy.   Emerytura i renta   Zgodnie z art. 139 ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych z emerytury i renty - po odliczeniu składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz zaliczki i innych należności z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych – podlegają potrąceniu należności ustalone na mocy tytułów wykonawczych. Na podstawie art. 141 powyższej ustawy, emerytury i renty są wolne od egzekucji z należności innych niż alimentacyjne wraz z kosztami i opłatami egzekucyjnymi, do wysokości 50% kwoty najniższej emerytury lub renty. W roku 2017 r. minimalna emerytura lub renta wynosi 1000 zł, czyli kwota wolna od zajęcia będzie wynosić 500 zł. W związku z nowelizacją omawianej ustawy w dniu 1 lipca 2017 r. w życie wchodzi przepis zmieniający powyższą zasadę. Od 1 lipca bieżącego roku wolna od egzekucji komorniczej jest kwota stanowiąca 75% najniższej emerytury, czyli 750 zł. źródło:http://www.infor.pl/prawo/sprawy-urzedowe/egzekucja-komornicza/752802,Kwoty-wolne-od-zajec-komornika-sa-wyzsze-w-2017-r.html
więcej

JPK - Jednolity Plik Kontrolny dla małych i średnich przedsiębiorstw od 01.01.2017r.

Jednolity plik kontrolny (JPK) o którym ostatnio dość głośno to jeden z kolejnych obowiązków nakładanych na przedsiębiorców. Wielu zastanawia się czy obowiązuje wszystkich czy tylko duże firmy i czego tak naprawdę dotyczy?   Czym jest Jednolity Plik Kontrolny i czego dotyczy?   Jednolity plik kontrolny to nic innego jak zbiór danych ułożonych w określonej odgórnie strukturze i kolejności zaciągniętych z programów informatycznych służących do prowadzenia księgowości. Czyli jest to dodatkowa ewidencja prowadzona w formie elektronicznej spajająca dane wg określonych struktur: ewidencje zakupu i sprzedaży VAT – JPK_VAT podatkowa księga przychodów i rozchodów – JPK_PKPIR ewidencja przychodów – JPK_EWP faktury sprzedaży VAT – JPK_FA wyciąg bankowy – JPK_WB magazyn – JPK_MAG.   Czy jednolity plik kontrolny należy przesyłać do urzędu skarbowego co miesiąc czy raz na jakiś czas? Odpowiedź na to pytanie zależy od tego, o której strukturze mówimy.   Ewidencje zakupu i sprzedaży VAT – JPK_VAT (Jednolity Plik Kontrolny) Bezwzględny obowiązek spoczywający na przedsiębiorcach dotyczący comiesięcznego wysyłania Jednolitego pliku kontrolnego dotyczy wyłącznie struktury o nazwie: ewidencje zakupu i sprzedaży VAT – JPK_VAT. Oznacza to, że na koniec każdego miesiąca konieczne będzie generowanie jednego pliku xml - ewidencji zaciągającej i zestawiającej w jednym miejscu dane z: rejestru zakupów VAT rejestru sprzedaży VAT deklaracji VAT.   Czyli jednolity plik kontrolny nie polega na tym żeby do deklaracji wysyłanej do urzędu dołączyć po prostu rejestr sprzedaży i rejestr zakupów. Jest bardziej skomplikowany techniczne bowiem powoduje konieczność stworzenia odpowiednio zbudowanego technicznie pliku, jaki następnie będzie mógł zostać elektronicznie przesłany do urzędu skarbowego.   Ważne! Jednolity plik kontrolny nie będzie składany w wersji papierowej a wyłącznie w elektronicznej!   Pozostałe ewidencje w formacie JPK Poza ewidencją zakupu i sprzedaży VAT wymienione zostały inne struktury dotyczące Księgi przychodów i rozchodów, Ewidencji przychodów, Faktur sprzedaży, Magazynu czy Wyciągów bankowych.   Kogo obowiązuje Jednolity Plik Kontrolny i od kiedy? Jednolity plik kontrolny obowiązywać będzie wszystkich przedsiębiorców którzy korzystając z programów komputerowych do prowadzenia księgowości podatkowej (czy to pudełkowych, czy systemów księgowości online czy prowadzących rozliczenia w plikach excel), z tym że obowiązki dla każdej grupy zostały rozłożone w czasie.   Obowiązkowa wysyłka rejestrów VAT w formacje JPK Obowiązek comiesięcznego wysyłania ewidencji zakupu i sprzedaży VAT do urzędu obowiązuje od: 1 lipca 2016r. – duże podmioty 1 stycznia 2017r. – małe i średnie podmioty 1 stycznia 2018r. – mikro przedsiębiorców.   Przedsiębiorca MIKRO MAŁY ŚREDNI DUŻY Roczna średnia liczba pracowników** od 0 do 9,99* od 10 do 49,99* od 50 do 249,99* powyżej 250 Obroty (netto)** do 2 mln EURO do 10 mln EURO do 50 mln EURO powyżej 50 mln EURO * w przeliczeniu średniorocznie na etaty stąd liczba może być ułamkowa ** w co najmniej jednym z dwóch ostatnich lat obrotowych   W sytuacji gdy w jednym roku średnioroczne zatrudnienie jest niższe niż 10, a w kolejnym roku jest wyższe przedsiębiorca może zostać uznany za mikroprzedsiębiorcę jeśli w pierwszym roku nie przekracza jednego z ww. parametrów finansowych. Jeśli w jednym roku zostanie przekroczony jedem współczynnik - zatrudnienie lub parametry finansowe - nie powoduje to utraty statusu mikroprzedsiębiorcy. Aby dokonać prawidłowej klasyfikacji należy wyjaśnić pojęcie średniorocznego zatrudnienia używanego dla celów JPK: określa się je w przeliczeniu na pełne etaty (tj. 40 godzin w przeciętnie pięciodniowym tygodniu; ułamkowe części podlegają sumowaniu); nie dotyczy zleceniobiorców ani samozatrudnionych; może być różnie liczone bowiem przepisy nie wskazują jednej wybranej metodyki w tym zakresie.   Zwykle aby określić średnioroczne zatrudnienie ustalić należy na początek jak wygląda średniomiesięczne zatrudnienie (dla konkretnych miesięcy) a następnie zsumować i podzielić przez 12 czyli liczbę miesięcy w roku. Średniomiesięczne zatrudnienie liczyć możemy poprzez sumę stanów zatrudnienia z każdego dnia miesiąca dzieloną na liczbę dni w miesiącu. Drugim pojęciem dla celów odpowiedniej kwalifikacji przedsiębiorcy jest obrót pod którego pojęciem rozumie się roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz operacji finansowych.   Obowiązek prowadzenia pozostałych ewidencji w formacie JPK na wypadek kontroli   Jednolity plik kontrolny i jego obowiązek prowadzenia dla Faktur sprzedaży, KPiR, Ewidencji przychodów oraz udostępniania ich na wypadek kontroli skarbowej lub prowadzenia czynności sprawdzających obowiązuje od:   od 1 lipca 2016r. – duże podmioty od 1 lipca 2018r. – mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa. Do tego czasu przedsiębiorcy mogą już przetwarzać dane na struktury ale nie mają takiego obligatoryjnego obowiązku. źródło: https://poradnik.wfirma.pl/-jednolity-plik-kontrolny  
więcej

Nowa ulga dla firm: Jednorazowa amortyzacja do 100 tys. zł

Ministerstwo Rozwoju zwiększa limit jednorazowej amortyzacji z obecnych 3,5 tys. zł do wysokości aż 100 tys. zł rocznie. Oszczędności dla pojedynczej firmy mogą sięgnąć nawet 18 tys. zł.   W obecnym stanie prawnym jednorazowa amortyzacja środków trwałych jest możliwa w przypadku, gdy wartość początkowa środka trwałego nie przekracza kwoty 3,5 tys. zł. Środki trwałe o większej wartości początkowej, co do zasady nie mogą być amortyzowane jednorazowo, lecz podlegają amortyzacji rozłożonej na kilka lat. Wskutek tego, wydatek poniesiony na zakup droższych maszyn lub urządzeń jeszcze przez długi czas od zakupu nie znajduje odzwierciedlenia w kosztach uzyskania przychodów. Sytuacja w tym zakresie ma się zmienić jeszcze w tym roku. Ministerstwo Rozwoju zapowiedziało bowiem zmiany które doprowadzą do zwiększenia limitu jednorazowej amortyzacji aż do 100 tys. zł rocznie. Nowy limit ma mieć zastosowanie do wszystkich środków trwałych nabytych od dnia 1 stycznia 2017 roku.       Zgodnie z projektem ustawy, każda firma (w tym jednoosobowa działalność gospodarcza) w ciągu każdego roku będzie mogła dokonać jednorazowych odpisów amortyzacyjnych o wartości nawet 100 tys. zł. Tak wysoki jednorazowy odpis amortyzacyjny będzie jednak możliwy tylko wtedy gdy łączna wartość środków trwałych zakupionych w danym roku wyniesie co najmniej 10 tys. zł. Odpowiednie zmiany w przepisach zostaną wprowadzone zarówno w ustawie o PIT, jak i w ustawie o CIT. Skorzystanie z wyższego limitu jednorazowej amortyzacji nie będzie wiązało się z koniecznością spełnienia żadnych dodatkowych wymogów. Zmiany mają dotyczyć wszystkich firm, niezależnie od wielkości i osiąganych dochodów. Do tej pory szybsza amortyzacja środka trwałego o większej wartości możliwa była jedynie na podstawie przepisów o pomocy de minimis. Możliwość skorzystania z tej procedury skierowana była jednak do ograniczonego kręgu podmiotów. Ponadto, uzyskanie zaświadczenia o skorzystaniu z pomocy de minimis wiązało się z koniecznością przedkładania wielu dokumentów w Urzędzie Skarbowym. Wykorzystanie jednorazowej amortyzacji w ramach pomocy de minimis skutkowało również zmniejszeniem późniejszych możliwości firmy w zakresie uzyskania niektórych środków unijnych. Nowe rozwiązanie, w przeciwieństwie do procedury de minimis, ma być powszechne, tzn. ma mieć zastosowanie do każdej firmy i ma być stosowane z mocy ustawy, bez konieczności spełniania dodatkowych formalności. Oba rozwiązania posiadają jednak element wspólny. W obu przypadkach jednorazowa amortyzacja nie może być bowiem stosowana w odniesieniu do nieruchomości oraz środków transportu. W praktyce nowa ulga inwestycyjna znajdzie więc zastosowanie głównie przy zakupie maszyn i urządzeń. Według szacunków ministerstwa, z nowej ulgi skorzysta w ciągu roku ok. 150 tys. firm. Wykorzystanie limitu jednorazowej amortyzacji pozwoli zaoszczędzić pojedynczej firmie nawet 18 tys. zł rocznie. Projekt ustawy przewiduje, iż nowe przepisy, niezależnie od chwili wejścia w życie, będą miały zastosowanie do środków trwałych nabytych od dnia 1 stycznia 2017 roku. Projekt ustawy dostępny jest tutaj.  źródło: http://zus.pox.pl/pit/nowa-ulga-dla-firm-jednorazowa-amortyzacja-do-100-tys-zl.htm
więcej

Dane teleadresowe

POLPARTNER
Biuro Rachunkowo-Podatkowe


mgr Paulina Kubik

ul. Adama Asnyka 2C
43-410 Zebrzydowice

tel.:+48 503 408 839
+420 792 279 600
e-mail: info@polpartner.pl

Formularz kontaktowy